Ἰούδα
Englishman's Concordance
Ἰούδα (Iouda) — 7 Occurrences

Mark 6:3 N-GMS
GRK: Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος
NAS: and Joses and Judas and Simon?
KJV: Joses, and of Juda, and Simon?
INT: Joseph and Judas and Simon

Luke 3:30 N-GMS
GRK: Συμεών τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσήφ
NAS: the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph,
KJV: Which was [the son] of Simeon, which was [the son] of Juda, which was [the son] of Joseph,
INT: of Simon of Judah of Joseph

Luke 3:33 N-GMS
GRK: Φαρές τοῦ Ἰούδα
NAS: the son of Perez, the son of Judah,
KJV: which was [the son] of Phares, which was [the son] of Juda,
INT: of Perez of Judah

Luke 22:48 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἰούδα φιλήματι τὸν
NAS: said to him, Judas, are you betraying
KJV: unto him, Judas, betrayest thou
INT: said to him Judas with a kiss the

John 13:26 N-DMS
GRK: καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: and gave it to Judas, [the son] of Simon
KJV: he gave [it] to Judas Iscariot,
INT: And he gives [it] to Judas [son] of Simon Iscariot

Acts 1:16 N-GMS
GRK: Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου
NAS: concerning Judas, who became
KJV: concerning Judas, which
INT: of David concerning Judas having become

Acts 9:11 N-GMS
GRK: ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι
NAS: at the house of Judas for a man from Tarsus
KJV: the house of Judas for [one] called
INT: in [the] house of Judas Saul by name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page