John 13:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀποκρίνεται
apokrinetai
AnswersV-PIM/P-3S
3767 [e]〈〈οὖν〉
oun
thenConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
1565 [e]Ἐκεῖνός
Ekeinos
HeDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
it isV-PIA-3S
3739 [e]
to whomRelPro-DMS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
911 [e]βάψω
bapsō
will dipV-FIA-1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5596 [e]ψωμίον
psōmion
morselN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1325 [e]δώσω
dōsō
will giveV-FIA-1S
846 [e]αὐτῷ.
autō
him.PPro-DM3S
911 [e]βάψας
bapsas
Having dippedV-APA-NMS
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5596 [e]ψωμίον
psōmion
morsel,N-ANS
2983 [e]λαμβάνει
lambanei
He takes [it]V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1325 [e]δίδωσιν
didōsin
gives [it]V-PIA-3S
2455 [e]Ἰούδᾳ
Iouda
to Judas,N-DMS
4613 [e]Σίμωνος
Simōnos
[son] of SimonN-GMS
2469 [e]Ἰσκαριώτου.
Iskariōtou
Iscariot.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Nestle 1904
ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ· βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀποκρίνεται (οὖν) ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ· βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. Καὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον, δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς· Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. καὶ ἐμβάψας οὖν τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς, ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. καὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον, δίδωσιν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω καὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτη

John 13:26 Hebrew Bible
ויען ישוע הנה זה הוא אשר אטבל פתי לתתו לו ויטבל את פתו ויתן אל יהודה בן שמעון איש קריות׃

John 13:26 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܗܘ ܗܘ ܕܨܒܥ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗ ܘܨܒܥ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܝܗܒ ܠܝܗܘܕܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܤܟܪܝܘܛܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus then answered, "That is the one for whom I shall dip the morsel and give it to him." So when He had dipped the morsel, He took and gave it to Judas, the son of Simon Iscariot.

King James Bible
Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.

Holman Christian Standard Bible
Jesus replied, "He's the one I give the piece of bread to after I have dipped it." When He had dipped the bread, He gave it to Judas, Simon Iscariot's son.
Treasury of Scripture Knowledge

He it is.

John 13:30 He then having received the sop went immediately out: and it was night.

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dips his hand with me in the dish, …

Mark 14:19,20 And they began to be sorrowful, and to say to him one by one, Is …

Luke 22:21 But, behold, the hand of him that betrays me is with me on the table.

sop. or, morsel. Judas Iscariot.

John 6:70,71 Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil…

John 12:4-6 Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which …

Links
John 13:26John 13:26 NIVJohn 13:26 NLTJohn 13:26 ESVJohn 13:26 NASBJohn 13:26 KJVJohn 13:26 Bible AppsJohn 13:26 Biblia ParalelaJohn 13:26 Chinese BibleJohn 13:26 French BibleJohn 13:26 German BibleBible Hub
John 13:25
Top of Page
Top of Page