911. βάπτω (baptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 911. βάπτω (baptó) — 4 Occurrences

Luke 16:24 V-ASA-3S
GRK: Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον
NAS: so that he may dip the tip
KJV: that he may dip the tip
INT: Lazarus that he might dip the tip

John 13:26 V-FIA-1S
GRK: ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον
NAS: That is the one for whom I shall dip the morsel
KJV: when I have dipped [it]. And
INT: to whom I having dipped the morsel

John 13:26 V-APA-NMS
GRK: δώσω αὐτῷ βάψας οὖν τὸ
NAS: it to him. So when He had dipped the morsel,
INT: will give [it] Himself having dipped then the

Revelation 19:13 V-RPM/P-ANS
GRK: περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι καὶ
INT: clothed with a garment dipped in blood and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page