Ἰουδαίαν
Englishman's Concordance
Ἰουδαίαν (Ioudaian) — 7 Occurrences

Luke 2:4 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν
KJV: into Judaea, unto
INT: to Judea to [the] city

John 4:3 N-AFS
GRK: ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν
KJV: He left Judaea, and departed
INT: he left Judea and went away

John 7:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἵνα καὶ
KJV: go into Judaea, that thy
INT: into Judea that also

John 11:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν
KJV: Let us go into Judaea again.
INT: into Judea again

Acts 2:9 N-AFS
GRK: τὴν Μεσοποταμίαν Ἰουδαίαν τε καὶ
KJV: and in Judaea, and
INT: Mesopotamia Judea also and

Acts 11:1 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ
KJV: that were in Judaea heard that
INT: in Judea that also

2 Corinthians 1:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν
KJV: to be brought on my way toward Judaea.
INT: to Judea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page