Ἰούδα
Englishman's Concordance
Ἰούδα (Iouda) — 7 Occurrences

Matthew 2:6 N-GMS
GRK: Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα οὐδαμῶς ἐλαχίστη
KJV: [in] the land of Juda, art
INT: Bethlehem land of Judah in no way least

Matthew 2:6 N-GMS
GRK: τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα ἐκ σοῦ
KJV: among the princes of Juda: for out of
INT: the rulers of Judah out of you

Luke 1:39 N-GMS
GRK: εἰς πόλιν Ἰούδα
KJV: into a city of Juda;
INT: to a town of Judah

Hebrews 7:14 N-GMS
GRK: ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ
INT: that out of Judah has sprung the

Hebrews 8:8 N-GMS
GRK: τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν
INT: the house of Judah a covenant new

Revelation 5:5 N-GMS
GRK: τῆς φυλῆς Ἰούδα ἡ ῥίζα
INT: the tribe of Judah the root

Revelation 7:5 N-GMS
GRK: ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες
INT: out of [the] tribe of Judah twelve thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page