1 John 2:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
you,PPro-N2P
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5545 [e]χρῖσμα
chrisma
anointingN-NNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-ANS
2983 [e]ἐλάβετε
elabete
you receivedV-AIA-2P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
Him,PPro-GM3S
3306 [e]μένει
menei
abidesV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
you,PPro-D2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]ἔχετε
echete
you haveV-PIA-2P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
1321 [e]διδάσκῃ
didaskē
should teachV-PSA-3S
4771 [e]ὑμᾶς·
hymas
you.PPro-A2P
235 [e]ἀλλ’
all’
ButConj
5613 [e]ὡς
hōs
just asAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
846 [e]αὐτοῦ
autou
samePPro-GM3S
5545 [e]χρῖσμα
chrisma
anointingN-NNS
1321 [e]διδάσκει
didaskei
teachesV-PIA-3S
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3956 [e]πάντων,
pantōn
all things,Adj-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
227 [e]ἀληθές
alēthes
TRUEAdj-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
5579 [e]ψεῦδος,
pseudos
a lie;N-NNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2531 [e]καθὼς
kathōs
just asAdv
1321 [e]ἐδίδαξεν
edidaxen
it has taughtV-AIA-3S
4771 [e]ὑμᾶς,
hymas
you,PPro-A2P
3306 [e]μένετε
menete
you shall abideV-PIA-2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ.
autō
Him.PPro-DM3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ' ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ' ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὑμεῖς, τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ’ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὑμεῖς ὁ χρῖσμα ὅς λαμβάνω ἀπό αὐτός μένω ἐν ὑμεῖς καί οὐ χρεία ἔχω ἵνα τὶς διδάσκω ὑμεῖς ἀλλά ὡς ὁ αὐτός χρῖσμα διδάσκω ὑμεῖς περί πᾶς καί ἀληθής εἰμί καί οὐ εἰμί ψεῦδος καί καθώς διδάσκω ὑμεῖς μένω ἐν αὐτός

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς ἀλλ' ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ

1 John 2:27 Hebrew Bible
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃

1 John 2:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܬܩܘܐ ܠܘܬܟܘܢ ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܢܗ ܠܐ ܤܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢܫ ܢܠܦܟܘܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܟܘܢ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܘܠܝܬ ܒܗ ܕܓܠܘܬܐ ܘܐܝܟ ܕܐܠܦܟܘܢ ܩܘܘ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
As for you, the anointing which you received from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you; but as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in Him.

King James Bible
But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

Holman Christian Standard Bible
The anointing you received from Him remains in you, and you don't need anyone to teach you. Instead, His anointing teaches you about all things and is true and is not a lie; just as He has taught you, remain in Him.
Treasury of Scripture Knowledge

the anointing. See on ver.

1 John 2:20 But you have an unction from the Holy One, and you know all things.

1 John 3:24 And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. …

John 4:14 But whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst…

1 Peter 1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, …

2 John 1:2 For the truth's sake, which dwells in us, and shall be with us for ever.

and ye.

1 John 2:20,21 But you have an unction from the Holy One, and you know all things…

Jeremiah 31:33,34 But this shall be the covenant that I will make with the house of …

John 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will …

John 16:13 However, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you …

Hebrews 8:10,11 For this is the covenant that I will make with the house of Israel …

but.

1 Corinthians 2:13 Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, …

Ephesians 4:21 If so be that you have heard him, and have been taught by him, as …

1 Thessalonians 2:13 For this cause also thank we God without ceasing, because, when you …

1 Timothy 2:7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the …

2 Peter 1:16,17 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known …

ye shall.

1 John 2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, …

John 8:31,32 Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue …

John 15:4-7 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, …

Colossians 2:6 As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk you in him:

him. or, it.

Links
1 John 2:271 John 2:27 NIV1 John 2:27 NLT1 John 2:27 ESV1 John 2:27 NASB1 John 2:27 KJV1 John 2:27 Bible Apps1 John 2:27 Biblia Paralela1 John 2:27 Chinese Bible1 John 2:27 French Bible1 John 2:27 German BibleBible Hub
1 John 2:26
Top of Page
Top of Page