ἐλάβετε
Englishman's Concordance
ἐλάβετε (elabete) — 12 Occurrences

Matthew 10:8 V-AIA-2P
GRK: ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
NAS: Freely you received, freely
KJV: freely ye have received, freely
INT: cast out freely you received freely give

Matthew 16:9 V-AIA-2P
GRK: πόσους κοφίνους ἐλάβετε
NAS: baskets [full] you picked up?
KJV: how many baskets ye took up?
INT: how many hand-baskets you took [up]

Matthew 16:10 V-AIA-2P
GRK: πόσας σπυρίδας ἐλάβετε
NAS: large baskets [full] you picked up?
KJV: how many baskets ye took up?
INT: how many baskets you took [up]

Mark 11:24 V-AIA-2P
GRK: πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε καὶ ἔσται
NAS: believe that you have received them, and they will be [granted] you.
KJV: believe that ye receive [them], and ye
INT: believe that you receive and [they] will be

Acts 7:53 V-AIA-2P
GRK: οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον
NAS: you who received the law as ordained
KJV: Who have received the law by
INT: who received the law

Acts 19:2 V-AIA-2P
GRK: πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ
NAS: He said to them, Did you receive the Holy
KJV: them, Have ye received the Holy Ghost
INT: [the] Spirit Holy did you receive having believed

Romans 8:15 V-AIA-2P
GRK: οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας
NAS: For you have not received a spirit
KJV: not received the spirit
INT: not indeed you received a spirit of bondage

Romans 8:15 V-AIA-2P
GRK: φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας
NAS: again, but you have received a spirit
KJV: but ye have received the Spirit
INT: fear but you received a Spirit of adoption

2 Corinthians 11:4 V-AIA-2P
GRK: ὃ οὐκ ἐλάβετε ἢ εὐαγγέλιον
NAS: which you have not received, or
KJV: ye have not received, or another
INT: which not you did take or glad tidings

Galatians 3:2 V-AIA-2P
GRK: τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ
NAS: to find out from you: did you receive the Spirit
KJV: of you, Received ye the Spirit by
INT: the Spirit receive you or by

Colossians 4:10 V-AIA-2P
GRK: περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς ἐὰν
NAS: whom you received instructions;
KJV: whom ye received commandments:
INT: concerning whom you received orders if

1 John 2:27 V-AIA-2P
GRK: χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ
NAS: which you received from Him abides
KJV: which ye have received of him
INT: anointing which you received from him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαλιά — 2 Occ.
λαλιὰν — 2 Occ.
λεμὰ — 2 Occ.
εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page