Λάβετε
Englishman's Concordance
Λάβετε (Labete) — 7 Occurrences

Matthew 26:26 V-AMA-2P
GRK: μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε φάγετε τοῦτό
NAS: and said, Take, eat;
KJV: and said, Take, eat; this
INT: disciples [and] said Take eat this

Mark 14:22 V-AMA-2P
GRK: καὶ εἶπεν Λάβετε τοῦτό ἐστιν
NAS: [it] to them, and said, Take [it]; this
KJV: and said, Take, eat: this
INT: and said Take this is

Luke 22:17 V-AMA-2P
GRK: εὐχαριστήσας εἶπεν Λάβετε τοῦτο καὶ
NAS: He said, Take this
KJV: and said, Take this,
INT: having given thanks he said Take this and

John 18:31 V-AMA-2P
GRK: ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς
NAS: said to them, Take Him yourselves,
KJV: Pilate unto them, Take ye him,
INT: Pilate Take him yourselves

John 19:6 V-AMA-2P
GRK: ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς
NAS: said to them, Take Him yourselves
KJV: saith unto them, Take ye him,
INT: Pilate Take him yourselves

John 20:22 V-AMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
NAS: on them and said to them, Receive the Holy
KJV: unto them, Receive ye the Holy
INT: says to them Receive Spirit [the] Holy

James 5:10 V-AMA-2P
GRK: ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοί τῆς
NAS: and patience, take the prophets
KJV: Take, my brethren,
INT: [As] an example take brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page