λαβόντες
Englishman's Concordance
λαβόντες (labontes) — 15 Occurrences

Matthew 20:11 V-APA-NMP
GRK: λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον
NAS: When they received it, they grumbled
KJV: And when they had received [it], they murmured
INT: having received moreover they grumbled

Matthew 21:35 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ
NAS: The vine-growers took his slaves
KJV: And the husbandmen took his servants,
INT: And having taken the tenants

Matthew 21:39 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον
NAS: They took him, and threw
KJV: And they caught him, and cast
INT: And having taking him they cast [him]

Matthew 26:52 V-APA-NMP
GRK: γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν
NAS: those who take up the sword
KJV: all they that take the sword
INT: indeed the [ones] having taken [the] sword by

Matthew 27:6 V-APA-NMP
GRK: δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια
NAS: The chief priests took the pieces of silver
KJV: the chief priests took the silver pieces,
INT: and [the] chief priests having taken the pieces of silver

Matthew 27:7 V-APA-NMP
GRK: συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ
KJV: And they took counsel, and bought
INT: Counsel and having taken they bought with

Matthew 28:12 V-APA-NMP
GRK: συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ
KJV: and had taken counsel,
INT: counsel moreover having taken silver pieces much

Matthew 28:15 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια
NAS: And they took the money and did
KJV: So they took the money, and did
INT: moreover having taken the money

Mark 12:3 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν
NAS: They took him, and beat
KJV: And they caught [him], and beat him,
INT: but having taken him they beat [him]

Mark 12:8 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν
NAS: They took him, and killed
KJV: And they took him, and killed
INT: And having taken they killed him

Acts 9:25 V-APA-NMP
GRK: λαβόντες δὲ οἱ
NAS: but his disciples took him by night
KJV: Then the disciples took him by night,
INT: having taken moreover the

Acts 17:9 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν
NAS: And when they had received a pledge
KJV: And when they had taken security of
INT: And having taken security [money]

Acts 17:15 V-APA-NMP
GRK: Ἀθηνῶν καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς
NAS: as Athens; and receiving a command
KJV: and receiving a commandment
INT: Athens and having received a command to

Hebrews 11:13 V-APM-NMP
GRK: πάντες μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας
INT: all not having received the promises

Hebrews 11:29 V-APA-NMP
GRK: ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι
KJV: assaying to do were drowned.
INT: of which attempt having made the Egyptians

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page