λάβῃ
Englishman's Concordance
λάβῃ (labē) — 8 Occurrences

Mark 10:30 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν
NAS: but that he will receive a hundred times as much
KJV: But he shall receive an hundredfold
INT: if not shall take a hundredfold now

Mark 12:2 V-ASA-3S
GRK: τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν
NAS: in order to receive [some] of the produce
KJV: that he might receive from
INT: the tenants he might receive from the

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: τέκνον ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς
NAS: HIS BROTHER SHOULD MARRY THE WIFE
KJV: his brother should take his wife,
INT: children that should take the brother

Luke 20:28 V-ASA-3S
GRK: ᾖ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς
NAS: HIS BROTHER SHOULD MARRY THE WIFE
KJV: his brother should take his wife, and
INT: is that should take the brother

John 6:7 V-ASA-3S
GRK: βραχὺ τι λάβῃ
NAS: for them, for everyone to receive a little.
KJV: every one of them may take a little.
INT: little some might receive

1 Corinthians 14:5 V-ASA-3S
GRK: ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
NAS: that the church may receive edifying.
KJV: that the church may receive edifying.
INT: church building up might receive

James 5:7 V-ASA-3S
GRK: αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ
NAS: it, until it gets the early
KJV: it, until he receive the early and
INT: it until it receive early and

Revelation 3:11 V-ASA-3S
GRK: ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν
NAS: so that no one will take your crown.
KJV: that no man take thy crown.
INT: that no one take the crown

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page