λαμβάνων
Englishman's Concordance
λαμβάνων (lambanōn) — 6 Occurrences

Matthew 13:20 V-PPA-NMS
GRK: μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
NAS: and immediately receives it with joy;
KJV: with joy receiveth it;
INT: with joy receives it

John 12:48 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά
NAS: He who rejects Me and does not receive My sayings,
KJV: me, and receiveth not my
INT: and not does receive the words

John 13:20 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ λαμβάνων ἄν τινα
NAS: I say to you, he who receives whomever
KJV: unto you, He that receiveth whomsoever
INT: to you He that receives anyhow any

John 13:20 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν
NAS: receives Me; and he who receives Me receives
KJV: me; and he that receiveth me receiveth
INT: moreover me receives receives the [one]

Hebrews 7:9 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται
NAS: Levi, who received tithes,
KJV: who receiveth tithes,
INT: who tithes receives has been tithed

Revelation 2:17 V-PPA-NMS
GRK: μὴ ὁ λαμβάνων
NAS: no one knows but he who receives it.'
KJV: knoweth saving he that receiveth [it].
INT: not he who receives [it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page