μένετε
Englishman's Concordance
μένετε (menete) — 6 Occurrences

Mark 6:10 V-PMA-2P
GRK: οἰκίαν ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν
NAS: you enter a house, stay there until
KJV: an house, there abide till ye depart
INT: a house there remain until anyhow

Luke 9:4 V-PMA-2P
GRK: εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν
NAS: house you enter, stay there until
KJV: into, there abide, and thence
INT: you might enter there remain and from there

Luke 10:7 V-PMA-2P
GRK: τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες καὶ
NAS: Stay in that house, eating
KJV: the same house remain, eating and
INT: house abide eating and

Acts 16:15 V-PMA-2P
GRK: οἶκόν μου μένετε καὶ παρεβιάσατο
NAS: into my house and stay. And she prevailed
KJV: house, and abide [there]. And
INT: house of me abide And she persuaded

1 John 2:27 V-PIA-2P
GRK: ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε ἐν αὐτῷ
NAS: as it has taught you, you abide in Him.
KJV: you, ye shall abide in
INT: it taught you you shall abide in him

1 John 2:28 V-PMA-2P
GRK: νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ
NAS: little children, abide in Him, so
KJV: now, little children, abide in him;
INT: now little children abide in him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page