μένειν
Englishman's Concordance
μένειν (menein) — 5 Occurrences

John 21:22 V-PNA
GRK: αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
NAS: I want him to remain until
KJV: I will that he tarry till I come,
INT: him I desire to remain until I come

John 21:23 V-PNA
GRK: αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
NAS: I want him to remain until
KJV: I will that he tarry till I come,
INT: him I desire to remain until I come

Acts 28:16 V-PNA
GRK: τῷ Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν
NAS: was allowed to stay by himself,
KJV: Paul was suffered to dwell by himself
INT: Paul to remain by himself

Hebrews 7:24 V-PNA
GRK: διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς
NAS: because He continues forever,
KJV: he continueth ever,
INT: because of the abiding of him for

1 John 2:6 V-PNA
GRK: ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς
NAS: the one who says he abides in Him ought
KJV: He that saith he abideth in him
INT: in him [he] abides ought even as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page