μένουσαν
Englishman's Concordance
μένουσαν (menousan) — 5 Occurrences

John 6:27 V-PPA-AFS
GRK: βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν
NAS: but for the food which endures to eternal
KJV: which endureth unto
INT: food which abides unto life

Hebrews 10:34 V-PPA-AFS
GRK: ὕπαρξιν καὶ μένουσαν
NAS: a better possession and a lasting one.
KJV: a better and an enduring substance.
INT: possession and abiding

Hebrews 13:14 V-PPA-AFS
GRK: ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ
NAS: we do not have a lasting city,
KJV: have we no continuing city, but
INT: we have here an abiding city but

1 John 3:15 V-PPA-AFS
GRK: ἐν αὐτῷ μένουσαν
NAS: eternal life abiding in him.
KJV: eternal life abiding in him.
INT: in him abiding

2 John 1:2 V-PPA-AFS
GRK: ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν
NAS: of the truth which abides in us and will be with us forever:
KJV: which dwelleth in
INT: truth which abides in us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page