ἔμεινεν
Englishman's Concordance
ἔμεινεν (emeinen) — 10 Occurrences

Matthew 11:23 V-AIA-3S
GRK: ἐν σοί ἔμεινεν ἂν μέχρι
NAS: which occurred in you, it would have remained to this day.
INT: in you it had remained anyhow until

Luke 1:56 V-AIA-3S
GRK: Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ
NAS: And Mary stayed with her about three
KJV: And Mary abode with her
INT: abode moreover Mary

John 1:32 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν
NAS: out of heaven, and He remained upon Him.
KJV: a dove, and it abode upon him.
INT: heaven and it remained upon him

John 4:40 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο
NAS: Him to stay with them; and He stayed there
KJV: them: and he abode there two
INT: them and he abode there two

John 7:9 V-AIA-3S
GRK: εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ
NAS: these things to them, He stayed in Galilee.
KJV: unto them, he abode [still] in
INT: having said to them he remained in

John 10:40 V-IIA-3S
GRK: βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ
NAS: baptizing, and He was staying there.
KJV: and there he abode.
INT: baptizing and he abode there

John 11:6 V-AIA-3S
GRK: τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ
NAS: He then stayed two
KJV: that he was sick, he abode two days
INT: then indeed he remained in which

John 11:54 V-AIA-3S
GRK: πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν
NAS: and there He stayed with the disciples.
INT: a city and there he stayed with the

Acts 27:41 V-AIA-3S
GRK: πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος ἡ
NAS: stuck fast and remained immovable,
KJV: stuck fast, and remained unmoveable,
INT: bow having stuck fast remained unmovable

2 Timothy 4:20 V-AIA-3S
GRK: Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ
NAS: Erastus remained at Corinth,
KJV: Erastus abode at Corinth:
INT: Erastus remained in Corinth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page