μένει
Englishman's Concordance
μένει (menei) — 29 Occurrences

John 1:39 V-PIA-3S
GRK: εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ'
NAS: where He was staying; and they stayed
KJV: saw where he dwelt, and abode
INT: saw where he abides and with

John 3:36 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν
NAS: but the wrath of God abides on him.
KJV: the wrath of God abideth on him.
INT: of God abides on him

John 6:56 V-PIA-3S
GRK: ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν
NAS: My blood abides in Me, and I in him.
KJV: my blood, dwelleth in me,
INT: in me abides and I in

John 8:35 V-PIA-3S
GRK: δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ
NAS: The slave does not remain in the house
KJV: And the servant abideth not in
INT: [the] slave not abides in the

John 8:35 V-PIA-3S
GRK: ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν
NAS: forever; the son does remain forever.
KJV: ever: [but] the Son abideth ever.
INT: the Son abides to the

John 9:41 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτία ὑμῶν μένει
NAS: We see,' your sin remains.
KJV: your sin remaineth.
INT: sin of you remains

John 12:24 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν δὲ
NAS: and dies, it remains alone;
KJV: and die, it abideth alone: but
INT: it alone abides if however

John 12:34 V-PIA-3S
GRK: ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν
NAS: that the Christ is to remain forever;
KJV: that Christ abideth for ever:
INT: the Christ abides to the

John 14:17 V-PIA-3S
GRK: παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν
NAS: Him because He abides with you and will be in you.
KJV: him; for he dwelleth with you,
INT: with you he abides and in

1 Corinthians 3:14 V-FIA-3S
GRK: τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν
NAS: he has built on it remains, he will receive
KJV: work abide which
INT: the work abides which he built up

1 Corinthians 13:13 V-PIA-3S
GRK: νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπίς
NAS: hope, love, abide these three;
KJV: And now abideth faith, hope,
INT: now moreover abides faith hope

2 Corinthians 3:14 V-PIA-3S
GRK: παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον
NAS: veil remains unlifted,
KJV: until this day remaineth the same vail
INT: old covenant remains not revealed

2 Corinthians 9:9 V-PIA-3S
GRK: δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν
NAS: HIS RIGHTEOUSNESS ENDURES FOREVER.
KJV: his righteousness remaineth for ever.
INT: righteousness of him abides to the

2 Timothy 2:13 V-PIA-3S
GRK: ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι γὰρ
NAS: we are faithless, He remains faithful,
KJV: [yet] he abideth faithful:
INT: he faithful abides to deny indeed

Hebrews 7:3 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς
NAS: of God, he remains a priest
KJV: of God; abideth a priest
INT: of God abides a priest to

1 Peter 1:25 V-PIA-3S
GRK: ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν
NAS: OF THE LORD ENDURES FOREVER.
KJV: of the Lord endureth for
INT: [the] word of [the] Lord abides to the

1 John 2:10 V-PIA-3S
GRK: τῷ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον
NAS: his brother abides in the Light
KJV: his brother abideth in the light,
INT: the light abides and cause for stumbling

1 John 2:14 V-PIA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε
NAS: of God abides in you, and you have overcome
KJV: the word of God abideth in you,
INT: in you abides and you have overcome

1 John 2:17 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν
NAS: the will of God lives forever.
KJV: the will of God abideth for ever.
INT: of God abides for the

1 John 2:27 V-PIA-3S
GRK: ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν
NAS: you received from Him abides in you, and you have
KJV: of him abideth in you,
INT: from him abides in you

1 John 3:9 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει καὶ οὐ
NAS: His seed abides in him; and he cannot
KJV: his seed remaineth in him:
INT: in him abides and not

1 John 3:14 V-PIA-3S
GRK: μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ
NAS: He who does not love abides in death.
KJV: not [his] brother abideth in death.
INT: not loves abides in

1 John 3:17 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ
NAS: does the love of God abide in him?
KJV: him, how dwelleth the love of God
INT: of God abides in him

1 John 3:24 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς
NAS: His commandments abides in Him, and He in him. We know
KJV: his commandments dwelleth in him,
INT: in him abides and he

1 John 3:24 V-PIA-3S
GRK: γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν
NAS: by this that He abides in us, by the Spirit
KJV: we know that he abideth in us,
INT: we know that he abides in us

1 John 4:12 V-PIA-3S
GRK: ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ
NAS: God abides in us, and His love
KJV: one another, God dwelleth in us,
INT: in us abides and the

1 John 4:15 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς
NAS: God abides in him, and he in God.
KJV: of God, God dwelleth in him,
INT: in him abides and he

1 John 4:16 V-PIA-3S
GRK: τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ
NAS: in love abides in God,
KJV: in love dwelleth in God,
INT: God abides and

1 John 4:16 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει
NAS: in God, and God abides in him.
INT: in him abides

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page