227. ἀληθής (aléthés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 227. ἀληθής (aléthés) — 26 Occurrences

Matthew 22:16 Adj-NMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ
NAS: we know that You are truthful and teach
KJV: that thou art true, and teachest
INT: we know that true you are and

Mark 12:14 Adj-NMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ
NAS: we know that You are truthful and defer
KJV: that thou art true, and carest
INT: we know that true you are and

John 3:33 Adj-NMS
GRK: ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν
NAS: to [this], that God is TRUE.
KJV: God is true.
INT: God true is

John 4:18 Adj-ANS
GRK: ἀνήρ τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας
NAS: this you have said truly.
KJV: in that saidst thou truly.
INT: husband this truly you have spoken

John 5:31 Adj-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἀληθής
NAS: Myself, My testimony is not true.
KJV: is not true.
INT: not is true

John 5:32 Adj-NFS
GRK: οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ
NAS: He gives about Me is TRUE.
KJV: me is true.
INT: I know that true is the

John 6:55 Adj-NFS
GRK: σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις
NAS: For My flesh is TRUE food,
INT: flesh of me truly is food

John 6:55 Adj-NFS
GRK: αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις
NAS: food, and My blood is TRUE drink.
INT: blood of me truly is drink

John 7:18 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ
NAS: of the One who sent Him, He is TRUE, and there is no
KJV: the same is true, and no
INT: him he true is and

John 8:13 Adj-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἀληθής
NAS: Yourself; Your testimony is not true.
KJV: is not true.
INT: not is true

John 8:14 Adj-NFS
GRK: περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν ἡ
NAS: My testimony is true, for I know
KJV: record is true: for I know
INT: concerning myself true is the

John 8:17 Adj-NFS
GRK: ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν
NAS: of two men is true.
KJV: men is true.
INT: the witness true is

John 8:26 Adj-NMS
GRK: πέμψας με ἀληθής ἐστιν κἀγὼ
NAS: you, but He who sent Me is TRUE; and the things which
KJV: me is true; and I speak
INT: having sent me true is and I

John 10:41 Adj-NNP
GRK: περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν
NAS: about this man was TRUE.
KJV: this man were true.
INT: concerning this [man] true was

John 19:35 Adj-ANP
GRK: οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα
NAS: that he is telling the truth, so
KJV: that he saith true, that ye
INT: knows that truth he says that

John 21:24 Adj-NFS
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ
NAS: that his testimony is TRUE.
KJV: testimony is true.
INT: we know that true of him the

Acts 12:9 Adj-NNS
GRK: ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ
NAS: by the angel was real, but thought
KJV: that it was true which was done
INT: did know that real it is which

Romans 3:4 Adj-NMS
GRK: ὁ θεὸς ἀληθής πᾶς δὲ
NAS: let God be found TRUE, though every
KJV: God be true, but every
INT: God true every moreover

2 Corinthians 6:8 Adj-NMP
GRK: πλάνοι καὶ ἀληθεῖς
NAS: [regarded] as deceivers and yet true;
KJV: deceivers, and [yet] true;
INT: deceivers and yet true

Philippians 4:8 Adj-NNP
GRK: ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ ὅσα σεμνά
NAS: whatever is TRUE, whatever
KJV: are true, whatsoever things
INT: whatever is true whatever honorable

Titus 1:13 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἀληθής δι' ἣν
NAS: testimony is TRUE. For this
KJV: witness is true. Wherefore rebuke
INT: this is true for which

1 Peter 5:12 Adj-AFS
GRK: ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ
NAS: that this is the TRUE grace
KJV: that this is the true grace of God
INT: this to be [the] true grace

2 Peter 2:22 Adj-GFS
GRK: τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων
NAS: It has happened to them according to the TRUE proverb,
KJV: according to the true proverb,
INT: the [word] of the true proverb [The] dog

1 John 2:8 Adj-ANS
GRK: ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ
NAS: to you, which is TRUE in Him and in you, because
KJV: which thing is true in him
INT: which is true in him

1 John 2:27 Adj-NNS
GRK: πάντων καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ
NAS: all things, and is true and is not a lie,
KJV: and is truth, and is
INT: all things and true is and

3 John 1:12 Adj-NFS
GRK: μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν
NAS: that our testimony is TRUE.
KJV: record is true.
INT: record of us true is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page