5579. ψεῦδος (pseudos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5579. ψεῦδος (pseudos) — 10 Occurrences

John 8:44 N-ANS
GRK: λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν
NAS: he speaks a lie, he speaks
KJV: When he speaketh a lie, he speaketh of
INT: he might speak falsehood from the

Romans 1:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν
NAS: of God for a lie, and worshiped
KJV: of God into a lie, and worshipped
INT: into the falsehood and reverenced

Ephesians 4:25 N-ANS
GRK: ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν
NAS: laying aside falsehood, SPEAK
KJV: putting away lying, speak
INT: having put off falsehood speak truth

2 Thessalonians 2:9 N-GNS
GRK: καὶ τέρασιν ψεύδους
NAS: power and signs and FALSE wonders,
KJV: signs and lying wonders,
INT: and wonders of falsehood

2 Thessalonians 2:11 N-DNS
GRK: αὐτοὺς τῷ ψεύδει
NAS: that they will believe what is FALSE,
KJV: they should believe a lie:
INT: them what [is] false

1 John 2:21 N-NNS
GRK: ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς
NAS: no lie is of the truth.
KJV: that no lie is of
INT: that any lie of the

1 John 2:27 N-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ψεῦδος καὶ καθὼς
NAS: and is true and is not a lie, and just
KJV: is no lie, and even as
INT: not is a lie and even as

Revelation 14:5 N-NNS
GRK: οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἄμωμοί εἰσιν
NAS: And no lie was found in their mouth;
INT: not was found a lie blameless they are

Revelation 21:27 N-ANS
GRK: βδέλυγμα καὶ ψεῦδος εἰ μὴ
NAS: abomination and lying, shall ever
KJV: or [maketh] a lie: but
INT: abomination and a lie if not

Revelation 22:15 N-ANS
GRK: καὶ ποιῶν ψεῦδος
NAS: who loves and practices lying.
KJV: and maketh a lie.
INT: and practices a lie

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page