Luke 23:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]ἀλλ’
all’
No,Conj
3761 [e]οὐδὲ
oude
not evenAdv
2264 [e]Ἡρῴδης·
Hērōdēs
Herod [did];N-NMS
375 [e]ἀνέπεμψεν
anepempsen
he sent backV-AIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
1473 [e]ἡμᾶς·
hēmas
us.PPro-A1P
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothingAdj-NNS
514 [e]ἄξιον
axion
worthyAdj-NNS
2288 [e]θανάτου
thanatou
of deathN-GMS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
4238 [e]πεπραγμένον
pepragmenon
doneV-RPM/P-NNS
846 [e]αὐτῷ·
autō
by Him.PPro-DM3S









Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρώδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρώδης· ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν, ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ·

Luke 23:15 Hebrew Bible
וגם הורדוס לא מצא כי שלחתי אתכם אליו והנה אין בו חטא משפט מות׃

Luke 23:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܪܘܕܤ ܫܕܪܬܗ ܓܝܪ ܠܘܬܗ ܘܗܐ ܠܐ ܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܡܘܬܐ ܤܥܝܪ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"No, nor has Herod, for he sent Him back to us; and behold, nothing deserving death has been done by Him.

King James Bible
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.

Holman Christian Standard Bible
Neither has Herod, because he sent Him back to us. Clearly, He has done nothing to deserve death.
Treasury of Scripture Knowledge

nothing. Rather, 'nothing worthy of death is committed my him;' [prasso autou] being put for [hupo autou,] or [prasso autos,] 'he hath done nothing.'

Links
Luke 23:15Luke 23:15 NIVLuke 23:15 NLTLuke 23:15 ESVLuke 23:15 NASBLuke 23:15 KJVLuke 23:15 Bible AppsLuke 23:15 Biblia ParalelaLuke 23:15 Chinese BibleLuke 23:15 French BibleLuke 23:15 German BibleBible Hub
Luke 23:14
Top of Page
Top of Page