ἄξιον
Englishman's Concordance
ἄξιον (axion) — 9 Occurrences

Matthew 3:8 Adj-AMS
GRK: οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
NAS: bear fruit in keeping with repentance;
KJV: therefore fruits meet for repentance:
INT: therefore fruit worthy of repentance

Luke 23:15 Adj-NNS
GRK: ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν
NAS: nothing deserving death
KJV: lo, nothing worthy of death is
INT: Behold nothing worthy of death is

Acts 23:29 Adj-ANS
GRK: μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ
NAS: no accusation deserving death or
KJV: laid to his charge worthy of death
INT: not one however worthy of death or

Acts 25:11 Adj-ANS
GRK: ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά
NAS: anything worthy of death,
KJV: any thing worthy of death,
INT: I do wrong and worthy of death have done

Acts 25:25 Adj-ANS
GRK: κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου
NAS: nothing worthy of death;
KJV: nothing worthy of death,
INT: having understood nothing worthy he of death

Acts 26:31 Adj-ANS
GRK: ἢ δεσμῶν ἄξιον τι πράσσει
NAS: anything worthy of death
KJV: doeth nothing worthy of death or
INT: or of chains worthy anything does

1 Corinthians 16:4 Adj-NNS
GRK: ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ
NAS: and if it is fitting for me to go
KJV: if it be meet that I go also,
INT: if moreover suitable it be

2 Thessalonians 1:3 Adj-NNS
GRK: ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν ἐστιν ὅτι
NAS: for you, brethren, as is [only] fitting, because
KJV: as it is meet, because that your
INT: brothers even as fitting it is because

Revelation 5:12 Adj-NNS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν ἐστιν τὸ
NAS: voice, Worthy is the Lamb
KJV: with a loud voice, Worthy is the Lamb
INT: with a voice loud Worthy is the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page