ἄνω
Englishman's Concordance
ἄνω (anō) — 9 Occurrences

John 2:7 Adv
GRK: αὐτὰς ἕως ἄνω
NAS: So they filled them up to the brim.
KJV: up to the brim.
INT: them unto [the] brim

John 8:23 Adv
GRK: ἐκ τῶν ἄνω εἰμί ὑμεῖς
NAS: I am from above; you are of this
KJV: am from above: ye are
INT: from above am You

John 11:41 Adv
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν
KJV: Jesus lifted up [his] eyes, and
INT: his eyes upwards and said

Acts 2:19 Adv
GRK: τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα
NAS: IN THE SKY ABOVE AND SIGNS
KJV: in heaven above, and signs
INT: heaven above and signs

Galatians 4:26 Adv
GRK: ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα
NAS: But the Jerusalem above is free;
KJV: But Jerusalem which is above is free,
INT: and [the] above Jerusalem free

Philippians 3:14 Adv
GRK: βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ
NAS: for the prize of the upward call
KJV: the prize of the high calling
INT: prize of the on high calling

Colossians 3:1 Adv
GRK: χριστῷ τὰ ἄνω ζητεῖτε οὗ
NAS: keep seeking the things above, where
KJV: seek those things which are above, where
INT: Christ the things above seek where

Colossians 3:2 Adv
GRK: τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ
NAS: Set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
KJV: Set your affection on things above, not
INT: The things above set mind on not

Hebrews 12:15 Adv
GRK: ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ
KJV: springing up trouble
INT: root of bitterness up springing should trouble [you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page