ἄνωθεν
Englishman's Concordance
ἄνωθεν (anōthen) — 13 Occurrences

Matthew 27:51 Adv
GRK: ἐσχίσθη ἀπ' ἄνωθεν ἕως κάτω
NAS: in two from top to bottom;
KJV: twain from the top to the bottom;
INT: was torn from top to bottom

Mark 15:38 Adv
GRK: δύο ἀπ' ἄνωθεν ἕως κάτω
NAS: was torn in two from top to bottom.
KJV: twain from the top to the bottom.
INT: two from top to bottom

Luke 1:3 Adv
GRK: κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς
NAS: carefully from the beginning, to write
KJV: of all things from the very first, to write
INT: also to me having been acquainted from the first will all things carefully

John 3:3 Adv
GRK: τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται
NAS: one is born again he cannot see
KJV: a man be born again, he cannot see
INT: anyone be born anew not he is able

John 3:7 Adv
GRK: ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
NAS: to you, 'You must be born again.'
KJV: must be born again.
INT: you to be born anew

John 3:31 Adv
GRK: ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω
NAS: He who comes from above is above all,
KJV: He that cometh from above is above
INT: He who from above comes above

John 19:11 Adv
GRK: δεδομένον σοι ἄνωθεν διὰ τοῦτο
NAS: given you from above; for this
KJV: thee from above: therefore
INT: given to you from above because of this

John 19:23 Adv
GRK: ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι'
KJV: woven from the top throughout.
INT: from the top woven throughout

Acts 26:5 Adv
GRK: προγινώσκοντές με ἄνωθεν ἐὰν θέλωσι
NAS: since they have known about me for a long time, if
KJV: me from the beginning, if
INT: who before knew me from the first if they would

Galatians 4:9 Adv
GRK: οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε
NAS: to be enslaved all over again?
INT: to which again anew to be in bondage you desire

James 1:17 Adv
GRK: δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον
NAS: gift is from above, coming down
KJV: is from above, and cometh down
INT: gift perfect from above is coming down

James 3:15 Adv
GRK: ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη ἀλλὰ
NAS: is not that which comes down from above, but is earthly,
KJV: not from above, but
INT: the wisdom from above coming down but

James 3:17 Adv
GRK: ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον
NAS: But the wisdom from above is first
KJV: the wisdom that is from above is
INT: but [the] from above wisdom first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page