1 Corinthians 3:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2504 [e]Κἀγώ,
Kagō
And IPPro-N1S
80 [e]ἀδελφοί,
adelphoi
brothersN-VMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1410 [e]ἠδυνήθην
ēdynēthēn
was ableV-AIP-1S
2980 [e]λαλῆσαι
lalēsai
to speakV-ANA
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
4152 [e]πνευματικοῖς
pneumatikois
to spiritual,Adj-DMP
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
4560 [e]σαρκίνοις,
sarkinois
to fleshly,Adj-DMP
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3516 [e]νηπίοις
nēpiois
to infantsAdj-DMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
5547 [e]Χριστῷ.
Christō
Christ.N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Nestle 1904
Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ’ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ’ ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ’ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ’ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ’ ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς σαρκικοῖς ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ

1 Corinthians 3:1 Hebrew Bible
ואני לא יכלתי לדבר עמכם אחי כעם רוחניים כי עודכם של הבשר וכמו עוללים במשיח׃

1 Corinthians 3:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܐ ܐܚܝ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܐܝܟ ܕܥܡ ܪܘܚܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܥܡ ܦܓܪܢܐ ܘܐܝܟ ܕܠܝܠܘܕܐ ܒܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ.

King James Bible
And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.

Holman Christian Standard Bible
Brothers, I was not able to speak to you as spiritual people but as people of the flesh, as babies in Christ.
Treasury of Scripture Knowledge

as unto spiritual.

1 Corinthians 2:6,15 However, we speak wisdom among them that are perfect: yet not the …

Galatians 6:1 Brothers, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, …

as unto carnal.

1 Corinthians 3:3,4 For you are yet carnal: for whereas there is among you envying, and …

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

Matthew 16:23 But he turned, and said to Peter, Get you behind me, Satan: you are …

Romans 7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.

babes.

1 Corinthians 14:20 Brothers, be not children in understanding: however, in malice be …

Ephesians 4:13,14 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge …

1 John 2:12 I write to you, little children, because your sins are forgiven you …

Links
1 Corinthians 3:11 Corinthians 3:1 NIV1 Corinthians 3:1 NLT1 Corinthians 3:1 ESV1 Corinthians 3:1 NASB1 Corinthians 3:1 KJV1 Corinthians 3:1 Bible Apps1 Corinthians 3:1 Biblia Paralela1 Corinthians 3:1 Chinese Bible1 Corinthians 3:1 French Bible1 Corinthians 3:1 German BibleBible Hub
1 Corinthians 2:16
Top of Page
Top of Page