3516. νήπιος (népios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3516. νήπιος (népios) — 15 Occurrences

Matthew 11:25 Adj-DMP
GRK: ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
NAS: and have revealed them to infants.
KJV: hast revealed them unto babes.
INT: did reveal them to little children

Matthew 21:16 Adj-GMP
GRK: Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων
NAS: OUT OF THE MOUTH OF INFANTS AND NURSING BABIES
KJV: the mouth of babes and
INT: Out of [the] mouth of little children and infants

Luke 10:21 Adj-DMP
GRK: ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις ναί ὁ
NAS: and have revealed them to infants. Yes,
KJV: them unto babes: even so,
INT: did reveal them to little children yes

Romans 2:20 Adj-GMP
GRK: ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων ἔχοντα τὴν
NAS: a teacher of the immature, having
KJV: a teacher of babes, which hast
INT: of [the] foolish a teacher of infants having the

1 Corinthians 3:1 Adj-DMP
GRK: σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
NAS: but as to men of flesh, as to infants in Christ.
KJV: [even] as unto babes in
INT: to fleshly as to little children in Christ

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ὅτε ἤμην νήπιος ἐλάλουν ὡς
NAS: When I was a child, I used to speak
KJV: When I was a child, I spake as
INT: When I was a child I spoke as

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς
NAS: like a child, think
KJV: I spake as a child, I understood as
INT: I spoke as a child I thought as

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς
NAS: think like a child, reason like
KJV: I understood as a child, I thought as
INT: I thought as a child I reasoned as

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ὅτε γέγονα
NAS: reason like a child; when I became
KJV: I thought as a child: but when
INT: I reasoned as a child but when I became

1 Corinthians 13:11 Adj-GMS
GRK: τὰ τοῦ νηπίου
NAS: I did away with childish things.
KJV: a man, I put away childish things.
INT: the things of the child

Galatians 4:1 Adj-NMS
GRK: ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν οὐδὲν
NAS: as the heir is a child, he does not differ
KJV: he is a child, differeth
INT: the heir a child is nothing

Galatians 4:3 Adj-NMP
GRK: ὅτε ἦμεν νήπιοι ὑπὸ τὰ
NAS: we, while we were children, were held in bondage
KJV: when we were children, were in bondage
INT: when we were children under the

Ephesians 4:14 Adj-NMP
GRK: μηκέτι ὦμεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ
NAS: we are no longer to be children, tossed here and there by waves
KJV: no more children, tossed to and fro,
INT: no longer we might be infants being tossed and

1 Thessalonians 2:7 Adj-NMP
GRK: ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ
INT: but we were gentle in [the] midst

Hebrews 5:13 Adj-NMS
GRK: λόγου δικαιοσύνης νήπιος γάρ ἐστιν
NAS: of righteousness, for he is an infant.
KJV: for he is a babe.
INT: in [the] word of righteousness an infant indeed he is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page