πνευματικοῖς
Englishman's Concordance
πνευματικοῖς (pneumatikois) — 3 Occurrences

Romans 15:27 Adj-DNP
GRK: γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν
NAS: have shared in their spiritual things, they are indebted
KJV: of their spiritual things, their duty is
INT: indeed the things spiritual of them participated

1 Corinthians 2:13 Adj-DNP
GRK: διδακτοῖς πνεύματος πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
NAS: combining spiritual [thoughts] with spiritual
KJV: comparing spiritual things with spiritual.
INT: taught of [the] Spirit by spiritual [means] spiritual things communicating

1 Corinthians 3:1 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς
NAS: not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh,
KJV: unto you as unto spiritual, but as
INT: to you as to spiritual but as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page