πνευματικὰς
Englishman's Concordance
πνευματικὰς (pneumatikas) — 1 Occurrence

1 Peter 2:5 Adj-AFP
GRK: ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους
NAS: to offer up spiritual sacrifices
KJV: to offer up spiritual sacrifices,
INT: holy to offer spiritual sacrifices acceptable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page