πνευματικὸν
Englishman's Concordance
πνευματικὸν (pneumatikon) — 7 Occurrences

Romans 1:11 Adj-ANS
GRK: χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ
NAS: some spiritual gift
KJV: some spiritual gift,
INT: gift to you spiritual to the [end]

1 Corinthians 10:3 Adj-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
NAS: ate the same spiritual food;
KJV: eat the same spiritual meat;
INT: the same spiritual food ate

1 Corinthians 10:4 Adj-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα
NAS: the same spiritual drink,
KJV: drink the same spiritual drink: for
INT: the same spiritual drank drink

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν Εἰ ἔστιν
NAS: it is raised a spiritual body.
KJV: it is raised a spiritual body.
INT: it is raised a body spiritual if there is

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: ἔστιν καὶ πνευματικόν
NAS: there is also a spiritual [body].
KJV: and there is a spiritual body.
INT: there is also spiritual

1 Corinthians 15:46 Adj-NNS
GRK: πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ
NAS: However, the spiritual is not first,
KJV: first which is spiritual, but
INT: first [was] the spiritual but the

1 Corinthians 15:46 Adj-NNS
GRK: ἔπειτα τὸ πνευματικόν
NAS: but the natural; then the spiritual.
KJV: and afterward that which is spiritual.
INT: then the spiritual

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page