πνευμάτων
Englishman's Concordance
πνευμάτων (pneumatōn) — 11 Occurrences

Matthew 10:1 N-GNP
GRK: αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε
NAS: over unclean spirits, to cast
KJV: [against] unclean spirits, to
INT: to them authority over spirits unclean so as

Mark 6:7 N-GNP
GRK: ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων
NAS: over the unclean spirits;
KJV: power over unclean spirits;
INT: authority over the spirits unclean

Luke 6:18 N-GNP
GRK: ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο
NAS: with unclean spirits were being cured.
KJV: unclean spirits: and
INT: troubled by spirits unclean were healed

Luke 7:21 N-GNP
GRK: μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ
NAS: and evil spirits; and He gave
KJV: and of evil spirits; and unto many
INT: afflictions and spirits evil and

Luke 8:2 N-GNP
GRK: τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ
NAS: of evil spirits and sicknesses:
KJV: of evil spirits and infirmities,
INT: cured from spirits evil and

Acts 5:16 N-GNP
GRK: ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες
NAS: with unclean spirits, and they were all
KJV: unclean spirits: and they
INT: those troubled by spirits unclean who

1 Corinthians 12:10 N-GNP
GRK: δὲ διακρίσεις πνευμάτων ἑτέρῳ γένη
NAS: the distinguishing of spirits, to another
KJV: discerning of spirits;
INT: moreover discerning of spirits and to a different one kinds

1 Corinthians 14:12 N-GNP
GRK: ζηλωταί ἐστε πνευμάτων πρὸς τὴν
NAS: you are zealous of spiritual [gifts], seek
KJV: zealous of spiritual [gifts], seek
INT: zealous you are of spiritual gifts for the

Hebrews 12:9 N-GNP
GRK: πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν
NAS: to the Father of spirits, and live?
KJV: unto the Father of spirits, and
INT: Father of spirits and will live

Revelation 1:4 N-GNP
GRK: τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον
NAS: and from the seven Spirits who
KJV: from the seven Spirits which are
INT: the seven Spirits which [are] before

Revelation 22:6 N-GNP
GRK: θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν
NAS: the God of the spirits of the prophets,
INT: God of the spirits of the prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page