2 Corinthians 5:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1063 [e]γὰρ
gar
for,Conj
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
1510 [e]ὄντες
ontes
beingV-PPA-NMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4636 [e]σκήνει
skēnei
tent,N-DNS
4727 [e]στενάζομεν
stenazomen
we groan,V-PIA-1P
916 [e]βαρούμενοι
baroumenoi
being burdened,V-PPM/P-NMP
1909 [e]ἐφ’
eph’
becausePrep
3739 [e]
thatRelPro-DNS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2309 [e]θέλομεν
thelomen
we do wishV-PIA-1P
1562 [e]ἐκδύσασθαι
ekdysasthai
to be unclothedV-ANM
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
1902 [e]ἐπενδύσασθαι,
ependysasthai
to be clothed,V-ANM
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2666 [e]καταποθῇ
katapothē
may be swallowed upV-ASP-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2349 [e]θνητὸν
thnēton
mortalAdj-NNS
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2222 [e]ζωῆς.
zōēs
life.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Nestle 1904
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ' ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ' ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι· ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι· ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐπειδή οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς

2 Corinthians 5:4 Hebrew Bible
כי גם עתה באהלנו זה נאנח מפני הכבד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבלע המות על ידי החיים׃

2 Corinthians 5:4 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܐܝܬܝܢ ܓܝܪ ܗܫܐ ܒܗܢܐ ܒܝܬܐ ܡܬܬܢܚܝܢܢ ܡܢ ܝܘܩܪܗ ܘܠܐ ܨܒܝܢܢ ܠܡܫܠܚܗ ܐܠܐ ܕܢܠܒܫ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܬܬܒܠܥ ܡܝܬܘܬܗ ܒܚܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For indeed while we are in this tent, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life.

King James Bible
For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.

Holman Christian Standard Bible
Indeed, we groan while we are in this tent, burdened as we are, because we do not want to be unclothed but clothed, so that mortality may be swallowed up by life.
Treasury of Scripture Knowledge

we that.

2 Peter 1:13 Yes, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir …

do. See on.

2 Corinthians 5:2 For in this we groan, earnestly desiring to be clothed on with our …

but.

2 Corinthians 5:3 If so be that being clothed we shall not be found naked.

that mortality.

Isaiah 25:8 He will swallow up death in victory; and the Lord GOD will wipe away …

1 Corinthians 15:53,54 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must …

Links
2 Corinthians 5:42 Corinthians 5:4 NIV2 Corinthians 5:4 NLT2 Corinthians 5:4 ESV2 Corinthians 5:4 NASB2 Corinthians 5:4 KJV2 Corinthians 5:4 Bible Apps2 Corinthians 5:4 Biblia Paralela2 Corinthians 5:4 Chinese Bible2 Corinthians 5:4 French Bible2 Corinthians 5:4 German BibleBible Hub
2 Corinthians 5:3
Top of Page
Top of Page