4727. στενάζω (stenazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4727. στενάζω (stenazó) — 6 Occurrences

Mark 7:34 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν καὶ λέγει
NAS: up to heaven with a deep sigh, He said
KJV: to heaven, he sighed, and saith
INT: heaven he groaned and says

Romans 8:23 V-PIA-1P
GRK: ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι
NAS: we ourselves groan within
KJV: we ourselves groan within ourselves,
INT: in ourselves groan adoption awaiting

2 Corinthians 5:2 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ στενάζομεν τὸ οἰκητήριον
NAS: in this [house] we groan, longing
KJV: this we groan, earnestly desiring
INT: in this we groan the dwelling

2 Corinthians 5:4 V-PIA-1P
GRK: τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ'
NAS: tent, we groan, being burdened,
KJV: [this] tabernacle do groan, being burdened:
INT: the tabernacle we groan being burdened because

Hebrews 13:17 V-PPA-NMP
GRK: καὶ μὴ στενάζοντες ἀλυσιτελὲς γὰρ
NAS: with joy and not with grief, for this
KJV: and not with grief: for that
INT: and not groaning unprofitable indeed

James 5:9 V-PMA-2P
GRK: μὴ στενάζετε ἀδελφοί κατ'
NAS: Do not complain, brethren, against
KJV: Grudge not one against another,
INT: not grumble brothers against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page