2 Corinthians 3:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]ἀλλ’
all’
ButConj
2193 [e]ἕως
heōs
untoPrep
4594 [e]σήμερον
sēmeron
this day,Adv
2259 [e]ἡνίκα
hēnika
whenAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
314 [e]ἀναγινώσκηται
anaginōskētai
shall be readV-PSM/P-3S
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
Moses,N-NMS
2571 [e]κάλυμμα
kalymma
a veilN-NNS
1909 [e]ἐπὶ
epi
overPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2588 [e]καρδίαν
kardian
heartN-AFS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
2749 [e]κεῖται·
keitai
lies.V-PIM/P-3SGreek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλ’ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλ' ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλ' ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλ’ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωϋσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλ’ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκεται Μωϋσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' ἕως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

2 Corinthians 3:15 Hebrew Bible
אבל עד היום הזה בקראם את משה מונח מסוה על לבם׃

2 Corinthians 3:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܩܪܐ ܡܘܫܐ ܬܚܦܝܬܐ ܥܠ ܠܒܗܘܢ ܪܡܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But to this day whenever Moses is read, a veil lies over their heart;

King James Bible
But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.

Holman Christian Standard Bible
Even to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts,
Treasury of Scripture Knowledge

the vail.

Acts 13:27-29 For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not…

Links
2 Corinthians 3:152 Corinthians 3:15 NIV2 Corinthians 3:15 NLT2 Corinthians 3:15 ESV2 Corinthians 3:15 NASB2 Corinthians 3:15 KJV2 Corinthians 3:15 Bible Apps2 Corinthians 3:15 Biblia Paralela2 Corinthians 3:15 Chinese Bible2 Corinthians 3:15 French Bible2 Corinthians 3:15 German BibleBible Hub
2 Corinthians 3:14
Top of Page
Top of Page