John 13:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]Οὐ
ou
NotAdv
4012 [e]περὶ
peri
aboutPrep
3956 [e]πάντων
pantōn
allAdj-GMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3004 [e]λέγω·
legō
I speak.V-PIA-1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1492 [e]οἶδα
oida
knowV-RIA-1S
5101 [e]τίνας
tinas
whomIPro-AMP
1586 [e]ἐξελεξάμην·
exelexamēn
I chose,V-AIM-1S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3588 [e]
theArt-NFS
1124 [e]γραφὴ
graphē
ScriptureN-NFS
4137 [e]πληρωθῇ
plērōthē
may be fulfilled:V-ASP-3S
3588 [e]
HO
The [one]Art-NMS
5176 [e]τρώγων
trōgōn
eatingV-PPA-NMS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
740 [e]ἄρτον
arton
breadN-AMS
1869 [e]ἐπῆρεν
epēren
lifted upV-AIA-3S
1909 [e]ἐπ’
ep’
againstPrep
1473 [e]ἐμὲ
eme
MePPro-A1S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4418 [e]πτέρναν
pternan
heelN-AFS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.’PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Nestle 1904
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ ο ἴδα οὓς ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὁ τρώγων μετ’ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα οὓς ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ὁ τρώγων μετ’ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· ὁ τρώγων μετ’ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρκεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα οὕς ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὁ τρώγων μετ’ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα οὕς ἐξελεξάμην· ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων μετ' ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ

John 13:18 Hebrew Bible
לא על כלכם דברתי יודע אני את אשר בחרתי בהם אך למען ימלא הכתוב אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃

John 13:18 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܟܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܒܝܬ ܐܠܐ ܕܟܬܒܐ ܢܫܠܡ ܕܗܘ ܕܐܟܠ ܥܡܝ ܠܚܡܐ ܐܪܝܡ ܥܠܝ ܥܩܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I do not speak of all of you. I know the ones I have chosen; but it is that the Scripture may be fulfilled, 'HE WHO EATS MY BREAD HAS LIFTED UP HIS HEEL AGAINST ME.'

King James Bible
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.

Holman Christian Standard Bible
I'm not speaking about all of you; I know those I have chosen. But the Scripture must be fulfilled: The one who eats My bread has raised his heel against Me.
Treasury of Scripture Knowledge

I know.

John 13:11 For he knew who should betray him; therefore said he, You are not all clean.

John 17:12 While I was with them in the world, I kept them in your name: those …

John 21:17 He said to him the third time, Simon, son of Jonas, love you me? …

2 Corinthians 4:5 For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves …

Hebrews 4:13 Neither is there any creature that is not manifest in his sight…

Revelation 2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall …

but.

Psalm 41:9 Yes, my own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of …

Matthew 10:36 And a man's foes shall be they of his own household.

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dips his hand with me in the dish, …

Mark 14:20 And he answered and said to them, It is one of the twelve, that dips …

Links
John 13:18John 13:18 NIVJohn 13:18 NLTJohn 13:18 ESVJohn 13:18 NASBJohn 13:18 KJVJohn 13:18 Bible AppsJohn 13:18 Biblia ParalelaJohn 13:18 Chinese BibleJohn 13:18 French BibleJohn 13:18 German BibleBible Hub
John 13:17
Top of Page
Top of Page