2 Corinthians 7:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
686 [e]ἄρα
ara
SoConj
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
1125 [e]ἔγραψα
egrapsa
I wroteV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3756 [e]οὐχ
ouch
[it was] notAdv
1752 [e]ἕνεκεν
heneken
for the sake ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
the [one]Art-GMS
91 [e]ἀδικήσαντος
adikēsantos
having done wrong,V-APA-GMS
235 [e](ἀλλ')
all'
ratherConj
3761 [e]οὐδὲ
oude
norConj
1752 [e]ἕνεκεν
heneken
for the sake ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
the [one]Art-GMS
91 [e]ἀδικηθέντος,
adikēthentos
having suffered wrong,V-APP-GMS
235 [e]ἀλλ’
all’
but ratherConj
1752 [e]ἕνεκεν
heneken
for the sake ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
5319 [e]φανερωθῆναι
phanerōthēnai
being revealedV-ANP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4710 [e]σπουδὴν
spoudēn
earnestnessN-AFS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of you,PPro-G2P
3588 [e]τὴν
tēn
which [is]Art-AFS
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
usPPro-G1P
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ.
Theou
God.N-GMSGreek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Nestle 1904
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ’ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, ἀλλ' οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ' ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, (ἀλλ') οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ' ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐκ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ’ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος ἀλλ' εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ

2 Corinthians 7:12 Hebrew Bible
לכן גם אם כתבתי לכם לא כתבתי בעבור העלב ולא בעבור הנעלב רק למען תגלה בכם זריזותנו בעדכם לפני האלהים׃

2 Corinthians 7:12 Aramaic NT: Peshitta
ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܤܟܠܢܐ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܘ ܡܢ ܕܡܤܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܬܝܕܥ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܚܦܝܛܘܬܟܘܢ ܕܡܛܠܬܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So although I wrote to you, it was not for the sake of the offender nor for the sake of the one offended, but that your earnestness on our behalf might be made known to you in the sight of God.

King James Bible
Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you.

Holman Christian Standard Bible
So even though I wrote to you, it was not because of the one who did wrong, or because of the one who was wronged, but in order that your diligence for us might be made plain to you in the sight of God.
Treasury of Scripture Knowledge

I did.

2 Corinthians 2:9 For to this end also did I write, that I might know the proof of …

1 Corinthians 5:1 It is reported commonly that there is fornication among you, and …

that our.

2 Corinthians 2:4,17 For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with …

2 Corinthians 11:11,28 Why? because I love you not? God knows…

1 Timothy 3:5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take …

Links
2 Corinthians 7:122 Corinthians 7:12 NIV2 Corinthians 7:12 NLT2 Corinthians 7:12 ESV2 Corinthians 7:12 NASB2 Corinthians 7:12 KJV2 Corinthians 7:12 Bible Apps2 Corinthians 7:12 Biblia Paralela2 Corinthians 7:12 Chinese Bible2 Corinthians 7:12 French Bible2 Corinthians 7:12 German BibleBible Hub
2 Corinthians 7:11
Top of Page
Top of Page