4710. σπουδή (spoudé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4710. σπουδή (spoudé) — 12 Occurrences

Mark 6:25 N-GFS
GRK: εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν
NAS: she came in a hurry to the king
KJV: straightway with haste unto the king,
INT: immediately with haste to the

Luke 1:39 N-GFS
GRK: ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν
NAS: and went in a hurry to the hill country,
KJV: with haste, into
INT: hill country with haste to a town

Romans 12:8 N-DFS
GRK: προϊστάμενος ἐν σπουδῇ ὁ ἐλεῶν
NAS: he who leads, with diligence; he who shows mercy,
KJV: with diligence; he that sheweth mercy,
INT: takes the lead with earnestness he that shows mercy

Romans 12:11 N-DFS
GRK: τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί
NAS: not lagging behind in diligence, fervent
KJV: slothful in business; fervent
INT: in earnestness not lazy

2 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν
NAS: what earnestness this
KJV: what carefulness it wrought
INT: it produced in you earnestness but [what] defense

2 Corinthians 7:12 N-AFS
GRK: φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν
NAS: of the one offended, but that your earnestness on our behalf
KJV: that our care for you
INT: being revealed the earnestness of you which [is]

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ
NAS: and in all earnestness and in the love
KJV: and [in] all diligence, and [in] your
INT: and all earnestness and in the

2 Corinthians 8:8 N-GFS
GRK: τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ
NAS: through the earnestness of others
KJV: by occasion of the forwardness of others,
INT: the of others earnestness and the

2 Corinthians 8:16 N-AFS
GRK: τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: the same earnestness on your behalf
KJV: the same earnest care into
INT: the same earnestness for you

Hebrews 6:11 N-AFS
GRK: αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν
NAS: the same diligence so
KJV: the same diligence to
INT: same to show earnestness to the

2 Peter 1:5 N-AFS
GRK: τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες
NAS: all diligence, in your faith
KJV: giving all diligence, add to
INT: this however earnestness all having brought in besides

Jude 1:3 N-AFS
GRK: Ἀγαπητοί πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν
NAS: every effort to write
KJV: all diligence to write
INT: Beloved all earnestness using to write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page