σπουδήν
Englishman's Concordance
σπουδήν (spoudēn) — 6 Occurrences

2 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν
NAS: what earnestness this
KJV: what carefulness it wrought
INT: it produced in you earnestness but [what] defense

2 Corinthians 7:12 N-AFS
GRK: φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν
NAS: of the one offended, but that your earnestness on our behalf
KJV: that our care for you
INT: being revealed the earnestness of you which [is]

2 Corinthians 8:16 N-AFS
GRK: τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: the same earnestness on your behalf
KJV: the same earnest care into
INT: the same earnestness for you

Hebrews 6:11 N-AFS
GRK: αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν
NAS: the same diligence so
KJV: the same diligence to
INT: same to show earnestness to the

2 Peter 1:5 N-AFS
GRK: τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες
NAS: all diligence, in your faith
KJV: giving all diligence, add to
INT: this however earnestness all having brought in besides

Jude 1:3 N-AFS
GRK: Ἀγαπητοί πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν
NAS: every effort to write
KJV: all diligence to write
INT: Beloved all earnestness using to write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page