91. ἀδικέω (adikeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 91. ἀδικέω (adikeó) — 28 Occurrences

Matthew 20:13 V-PIA-1S
GRK: Ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ
NAS: of them, 'Friend, I am doing you no
KJV: thee no wrong: didst not
INT: Friend not I do wrong you Not

Luke 10:19 V-FIA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀδικήσῃ
NAS: and nothing will injure you.
KJV: shall by any means hurt you.
INT: no not will injure

Acts 7:24 V-PPM/P-AMS
GRK: ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ
NAS: one [of them] being treated unjustly, he defended
KJV: one [of them] suffer wrong, he defended
INT: having seen a certain one being wronged he defended [him] and

Acts 7:26 V-PIA-2P
GRK: ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους
NAS: why do you injure one another?'
KJV: why do ye wrong one to another?
INT: that why wrong you one another

Acts 7:27 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον
NAS: But the one who was injuring his neighbor
KJV: his neighbour wrong thrust
INT: the [one] however wronging the neighbor

Acts 25:10 V-RIA-1S
GRK: Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα ὡς καὶ
NAS: to be tried. I have done no
KJV: have I done no wrong, as thou
INT: To [the] Jews nothing I did wrong as also

Acts 25:11 V-PIA-1S
GRK: μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον
NAS: then, I am a wrongdoer and have committed
KJV: if I be an offender, or
INT: indeed for I do wrong and worthy

1 Corinthians 6:7 V-PIM/P-2P
GRK: οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε διὰ τί
NAS: not rather be wronged? Why
KJV: not rather take wrong? why do ye
INT: not rather suffer wrong because of why

1 Corinthians 6:8 V-PIA-2P
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε
NAS: you yourselves wrong and defraud.
KJV: Nay, ye do wrong, and defraud,
INT: But you do wrong and defraud

2 Corinthians 7:2 V-AIA-1P
GRK: ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν
NAS: Make room for us [in your hearts]; we wronged no
KJV: us; we have wronged no man,
INT: us no one did we wrong no one did we corrupt

2 Corinthians 7:12 V-APA-GMS
GRK: ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος ἀλλ' οὐδὲ
NAS: to you, [it was] not for the sake of the offender nor
KJV: for his cause that had done the wrong, nor
INT: for the sake of the [one] having done wrong rather nor

2 Corinthians 7:12 V-APP-GMS
GRK: ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος ἀλλ' ἕνεκεν
NAS: for the sake of the one offended, but that your earnestness
KJV: for his cause that suffered wrong, but
INT: for the sake of the [one] having suffered wrong rather for the sake of

Galatians 4:12 V-AIA-2P
GRK: οὐδέν με ἠδικήσατε
NAS: as I [am], for I also [have become] as you [are]. You have done me no
KJV: ye [are]: ye have not injured me
INT: in nothing me you wronged

Colossians 3:25 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ
NAS: For he who does wrong will receive
KJV: But he that doeth wrong shall receive
INT: he who indeed does wrong will receive [for] what

Colossians 3:25 V-AIA-3S
GRK: κομίσεται ὃ ἠδίκησεν καὶ οὐκ
NAS: For he who does wrong will receive
KJV: which he hath done: and
INT: will receive [for] what he did wrong and not

Philemon 1:18 V-AIA-3S
GRK: δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ
NAS: But if he has wronged you in any way
KJV: If he hath wronged thee, or
INT: moreover anything he wronged you or

2 Peter 2:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας
NAS: suffering wrong as the wages
INT: Suffering wrong [the] reward of unrighteousness

Revelation 2:11 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ
NAS: He who overcomes will not be hurt by the second
KJV: shall not be hurt of the second
INT: no not shall be injured by the

Revelation 6:6 V-ASA-2S
GRK: οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
NAS: for a denarius; and do not damage the oil
KJV: and [see] thou hurt not
INT: wine not you might damage

Revelation 7:2 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν
NAS: it was granted to harm the earth
KJV: it was given to hurt the earth and
INT: it was given to them to harm the earth

Revelation 7:3 V-ASA-2P
GRK: λέγων Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν
NAS: saying, Do not harm the earth or
KJV: Saying, Hurt not the earth,
INT: saying [do] not harm the earth

Revelation 9:4 V-FIA-3P
GRK: ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον
NAS: They were told not to hurt the grass
KJV: not hurt the grass
INT: that not they should harm the grass

Revelation 9:10 V-ANA
GRK: ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους
NAS: is their power to hurt men
KJV: their power [was] to hurt men five
INT: power of them to injure men

Revelation 9:19 V-PIA-3P
GRK: ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν
NAS: heads, and with them they do harm.
KJV: with them they do hurt.
INT: with them they injure

Revelation 11:5 V-ANA
GRK: αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται
NAS: anyone wants to harm them, fire flows
KJV: if any man will hurt them, fire
INT: them should will to harm fire goes out

Revelation 11:5 V-ANA
GRK: θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ
NAS: wants to harm them, he must
KJV: if any man will hurt them, he must
INT: should will them to harm thus must he

Revelation 22:11 V-PPA-NMS
GRK: ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι
NAS: Let the one who does wrong, still
KJV: He that is unjust, let him be unjust
INT: He that is unrighteous let him be unrighteous still

Revelation 22:11 V-AMA-3S
GRK: ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ
NAS: Let the one who does wrong, still
KJV: He that is unjust, let him be unjust still:
INT: He that is unrighteous let him be unrighteous still and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page