ἠδικήσαμεν
Englishman's Concordance
ἠδικήσαμεν (ēdikēsamen) — 1 Occurrence

2 Corinthians 7:2 V-AIA-1P
GRK: ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν
NAS: Make room for us [in your hearts]; we wronged no
KJV: us; we have wronged no man,
INT: us no one did we wrong no one did we corrupt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page