ἀδικίας
Englishman's Concordance
ἀδικίας (adikias) — 13 Occurrences

Luke 13:27 N-GFS
GRK: πάντες ἐργάται ἀδικίας
NAS: FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.'
KJV: all [ye] workers of iniquity.
INT: all [you] workers of unrighteousness

Luke 16:8 N-GFS
GRK: οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως
NAS: praised the unrighteous manager
KJV: commended the unjust steward,
INT: manager unrighteous because shrewdly

Luke 16:9 N-GFS
GRK: μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας ἵνα ὅταν
NAS: of the wealth of unrighteousness, so
KJV: the mammon of unrighteousness; that,
INT: money of unrighteousness that when

Luke 18:6 N-GFS
GRK: κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει
NAS: Hear what the unrighteous judge said;
KJV: Hear what the unjust judge saith.
INT: judge unrighteous says

Acts 1:18 N-GFS
GRK: μισθοῦ τῆς ἀδικίας καὶ πρηνὴς
NAS: with the price of his wickedness, and falling
KJV: the reward of iniquity; and
INT: reward of unrighteousness and headlong

Acts 8:23 N-GFS
GRK: καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε
NAS: and in the bondage of iniquity.
KJV: and [in] the bond of iniquity.
INT: and a bond of unrighteousness I see you

Romans 6:13 N-GFS
GRK: ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: [as] instruments of unrighteousness; but present
KJV: [as] instruments of unrighteousness unto sin:
INT: of you instruments of unrighteousness to sin

2 Thessalonians 2:10 N-GFS
GRK: πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις
NAS: the deception of wickedness for those
KJV: deceivableness of unrighteousness in
INT: every deceit of unrighteousness them that perish

2 Timothy 2:19 N-GFS
GRK: Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ
NAS: is to abstain from wickedness.
KJV: depart from iniquity.
INT: Let depart from unrighteousness everyone who

James 3:6 N-GFS
GRK: κόσμος τῆς ἀδικίας ἡ γλῶσσα
NAS: the [very] world of iniquity; the tongue
KJV: a world of iniquity: so
INT: world of unrighteousness the tongue

2 Peter 2:13 N-GFS
GRK: ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι
NAS: as the wages of doing wrong. They count
KJV: the reward of unrighteousness, [as] they that count
INT: Suffering wrong [the] reward of unrighteousness pleasure esteeming

2 Peter 2:15 N-GFS
GRK: ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
NAS: loved the wages of unrighteousness;
KJV: loved the wages of unrighteousness;
INT: who [the] reward of unrighteousness loved

1 John 1:9 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης ἀδικίας
NAS: us from all unrighteousness.
KJV: from all unrighteousness.
INT: from all unrighteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page