ἕνεκεν
Englishman's Concordance
ἕνεκεν (heneken) — 20 Occurrences

Matthew 5:10 Adv
GRK: οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι
NAS: who have been persecuted for the sake of righteousness,
KJV: [are] they which are persecuted for righteousness' sake:
INT: they who have been persecuted on account of righteousness for

Matthew 5:11 Adv
GRK: ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ
NAS: of evil against you because of Me.
KJV: you falsely, for my sake.
INT: you lying on account of me

Matthew 10:18 Adv
GRK: βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς
NAS: and kings for My sake, as a testimony
KJV: and kings for my sake, for
INT: kings you will be brought on account of me for

Matthew 10:39 Adv
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει
NAS: his life for My sake will find
KJV: life for my sake shall find it.
INT: life of him on account of me will find

Matthew 16:25 Adv
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει
NAS: his life for My sake will find
KJV: for my sake shall find it.
INT: life of him on account of me will find

Matthew 19:29 Adv
GRK: ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ μου
NAS: for My name's sake, will receive
KJV: name's sake, shall receive
INT: or lands for the sake of my

Mark 8:35 Adv
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ
NAS: his life for My sake and the gospel's
KJV: his life for my sake and
INT: life of him on account of me and

Mark 10:7 Adv
GRK: ἕνεκεν τούτου καταλείψει
NAS: FOR THIS REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: For this cause shall a man
INT: On account of this will leave

Mark 10:29 Adv
GRK: ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ
NAS: farms, for My sake and for the gospel's
KJV: lands, for my sake, and the gospel's,
INT: or lands for the sake of me and

Mark 10:29 Adv
GRK: ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: for My sake and for the gospel's sake,
INT: of me and because of of the gospel

Mark 13:9 Adv
GRK: βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς
NAS: and kings for My sake, as a testimony
KJV: kings for my sake, for a testimony
INT: kings you will be brought because of of me for

Luke 9:24 Adv
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ οὗτος
NAS: his life for My sake, he is the one who will save
KJV: life for my sake, the same shall save
INT: life of him on account of me he

Luke 18:29 Adv
GRK: ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας
NAS: children, for the sake of the kingdom
KJV: the kingdom of God's sake,
INT: or children for the sake of the kingdom

Luke 21:12 Adv
GRK: καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός
NAS: and governors for My name's sake.
KJV: my name's sake.
INT: and governors on account of the name

Acts 28:20 Adv
GRK: καὶ προσλαλῆσαι ἕνεκεν γὰρ τῆς
NAS: chain for the sake of the hope
KJV: to speak with [you]: because that for
INT: and to speak to [you] because of indeed the

Romans 8:36 Adv
GRK: γέγραπται ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα
NAS: as it is written, FOR YOUR SAKE WE ARE BEING PUT TO DEATH
KJV: For thy sake we are killed all
INT: it has been written for sake of you we are put to death

Romans 14:20 Adv
GRK: μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε
NAS: of God for the sake of food.
KJV: For meat destroy
INT: Not for the sake of food destroy

2 Corinthians 7:12 Adv
GRK: ὑμῖν οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος
NAS: I wrote to you, [it was] not for the sake of the offender
KJV: [I did it] not for his cause that had done the wrong,
INT: to you not for the sake of the [one] having done wrong

2 Corinthians 7:12 Adv
GRK: ἀλλ' οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος
NAS: nor for the sake of the one offended,
KJV: nor for his cause that suffered wrong,
INT: rather nor for the sake of the [one] having suffered wrong

2 Corinthians 7:12 Adv
GRK: ἀδικηθέντος ἀλλ' ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι
KJV: that suffered wrong, but that our care
INT: having suffered wrong rather for the sake of being revealed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page