ἐνέργειαν
Englishman's Concordance
ἐνέργειαν (energeian) — 7 Occurrences

Ephesians 1:19 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους
NAS: [These are] in accordance with the working of the strength
KJV: according to the working of his
INT: according to the working of the might

Ephesians 3:7 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως
NAS: to me according to the working of His power.
KJV: by the effectual working of his
INT: according to the working of the power

Ephesians 4:16 N-AFS
GRK: ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ
NAS: to the proper working of each
KJV: according to the effectual working in
INT: supply according to [the] working in [its] measure

Philippians 3:21 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι
NAS: of His glory, by the exertion of the power that He has
KJV: according to the working whereby he
INT: according to the working the to be able

Colossians 1:29 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν
KJV: his working, which
INT: according to the working of him which

2 Thessalonians 2:9 N-AFS
GRK: παρουσία κατ' ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ
NAS: is in accord with the activity of Satan,
KJV: is after the working of Satan with
INT: coming according to [the] working of Satan

2 Thessalonians 2:11 N-AFS
GRK: ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς
NAS: upon them a deluding influence so
KJV: shall send them strong delusion, that
INT: God a working of departure for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page