ἐνεδύσατο
Englishman's Concordance
ἐνεδύσατο (enedysato) — 1 Occurrence

Luke 8:27 V-AIM-3S
GRK: ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ
NAS: with demons; and who had not put on any clothing
INT: a long not was wearing clothing and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page