ἐνδύσασθαι
Englishman's Concordance
ἐνδύσασθαι (endysasthai) — 3 Occurrences

1 Corinthians 15:53 V-ANM
GRK: φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ
NAS: must put on the imperishable,
KJV: must put on incorruption,
INT: perishable this to put on imperishable and

1 Corinthians 15:53 V-ANM
GRK: θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν
NAS: mortal must put on immortality.
KJV: this mortal [must] put on immortality.
INT: mortal this to put on immortality

Ephesians 4:24 V-ANM
GRK: καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν
NAS: and put on the new self,
KJV: And that ye put on the new man,
INT: and to have put on the new

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page