ἐνδύσηται
Englishman's Concordance
ἐνδύσηται (endysētai) — 2 Occurrences

1 Corinthians 15:54 V-ASM-3S
GRK: φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται τὴν ἀφθαρσίαν
NAS: perishable will have put on the imperishable,
KJV: corruptible shall have put on incorruption,
INT: perishable this shall have put on the imperishable

1 Corinthians 15:54 V-ASM-3S
GRK: θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε
INT: mortal this put on immortality then

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page