John 7:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1223 [e]διὰ
dia
Because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
the fact thatDPro-ANS
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
MosesN-NMS
1325 [e]δέδωκεν
dedōken
has givenV-RIA-3S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
4061 [e]περιτομήν,—
peritomēn
circumcision—N-AFS
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3475 [e]Μωϋσέως
Mōuseōs
MosesN-GMS
1510 [e]ἐστὶν
estin
it is,V-PIA-3S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3962 [e]πατέρων,—
paterōn
fathers—N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1722 [e]ἐν
en
onPrep
4521 [e]σαββάτῳ
sabbatō
SabbathN-DNS
4059 [e]περιτέμνετε
peritemnete
you circumciseV-PIA-2P
444 [e]ἄνθρωπον.
anthrōpon
a man.N-AMS









Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Nestle 1904
διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, — οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων, — καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων, καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν― οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων― καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων, καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ Μωϋσῆς δέδωκεν. ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων, καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων· καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον

John 7:22 Hebrew Bible
משה נתן לכם המילה אך לא ממשה היא כי אם מן האבות וביום השבת תמולו כל זכר׃

John 7:22 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܫܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܗܝ ܡܢ ܡܘܫܐ ܐܠܐ ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ ܗܝ ܘܒܫܒܬܐ ܓܙܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܢܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For this reason Moses has given you circumcision (not because it is from Moses, but from the fathers), and on the Sabbath you circumcise a man.

King James Bible
Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.

Holman Christian Standard Bible
"Consider this: Moses has given you circumcision--not that it comes from Moses but from the fathers--and you circumcise a man on the Sabbath.
Treasury of Scripture Knowledge

circumcision.

Genesis 17:10-14 This is my covenant, which you shall keep, between me and you and …

Leviticus 12:3 And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.

Romans 4:9-11 Comes this blessedness then on the circumcision only, or on the uncircumcision …

Galatians 3:17 And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God …

Links
John 7:22John 7:22 NIVJohn 7:22 NLTJohn 7:22 ESVJohn 7:22 NASBJohn 7:22 KJVJohn 7:22 Bible AppsJohn 7:22 Biblia ParalelaJohn 7:22 Chinese BibleJohn 7:22 French BibleJohn 7:22 German BibleBible Hub
John 7:21
Top of Page
Top of Page