δέδωκεν
Englishman's Concordance
δέδωκεν (dedōken) — 13 Occurrences

John 3:35 V-RIA-3S
GRK: καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ
NAS: the Son and has given all things
KJV: and hath given all things
INT: and all things has given into the

John 5:22 V-RIA-3S
GRK: κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ
NAS: anyone, but He has given all
KJV: but hath committed all
INT: judgment all has given to the Son

John 5:36 V-RIA-3S
GRK: ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ
NAS: the Father has given Me to accomplish--
KJV: which the Father hath given me to
INT: [the] works which gave me the

John 6:32 V-AIA-3S
GRK: οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν
NAS: to you, it is not Moses who has given you the bread
KJV: unto you, Moses gave you not
INT: Not Moses has given you the

John 6:39 V-RIA-3S
GRK: πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ
NAS: Me, that of all that He has given Me I lose
KJV: which he hath given me
INT: all that he has given me nothing

John 7:19 V-AIA-3S
GRK: οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν
NAS: Did not Moses give you the Law,
KJV: not Moses give you the law,
INT: Not Moses has given to you the

John 7:22 V-RIA-3S
GRK: τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν
NAS: Moses has given you circumcision
KJV: therefore gave unto you
INT: this Moses has given you

John 10:29 V-RIA-3S
GRK: μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων
NAS: who has given [them] to Me, is greater
KJV: Father, which gave [them] me, is
INT: of me who has given [them] to me than all

John 12:49 V-RIA-3S
GRK: μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω
NAS: who sent Me has given Me a commandment
KJV: me, he gave me a commandment,
INT: me commandment gave what I should say

John 18:11 V-RIA-3S
GRK: ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ
NAS: the Father has given Me, shall I not drink
KJV: which my Father hath given me, shall I
INT: cup which has given me the

1 John 3:1 V-RIA-3S
GRK: ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ
NAS: the Father has bestowed on us, that we would be called
KJV: the Father hath bestowed upon us,
INT: what love has given to us the

1 John 4:13 V-RIA-3S
GRK: πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν
NAS: in Him and He in us, because He has given us of His Spirit.
KJV: us, because he hath given us of
INT: Spirit of him he has given to us

1 John 5:20 V-RIA-3S
GRK: ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν
NAS: has come, and has given us understanding
KJV: and hath given us
INT: is come and has given us an understanding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
διδαχαῖς — 1 Occ.
διδαχῇ — 16 Occ.
διδαχὴν — 7 Occ.
διδαχῆς — 6 Occ.
δίδραχμα — 2 Occ.
Δίδυμος — 3 Occ.
δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page