δίδωμι
Englishman's Concordance
δίδωμι (didōmi) — 9 Occurrences

Luke 4:6 V-PIA-1S
GRK: ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν
NAS: for it has been handed over to me, and I give it to whomever
KJV: whomsoever I will I give it.
INT: if I wish I give it

Luke 19:8 V-PIA-1S
GRK: τοῖς πτωχοῖς δίδωμι καὶ εἴ
NAS: of my possessions I will give to the poor,
KJV: of my goods I give to the poor; and
INT: to the poor I give and if

John 10:28 V-PIA-1S
GRK: κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν
NAS: and I give eternal life
KJV: And I give unto them eternal
INT: and I give them life

John 13:34 V-PIA-1S
GRK: ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα
NAS: commandment I give to you, that you love
KJV: commandment I give unto you,
INT: A commandment new I give to you that

John 14:27 V-PIA-1S
GRK: τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ
NAS: with you; My peace I give to you; not as the world
KJV: my peace I give unto you: not
INT: my I give to you not

John 14:27 V-PIA-1S
GRK: δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ
NAS: gives do I give to you. Do not let your heart
KJV: the world giveth, give I unto you.
INT: gives I give to you not

Acts 3:6 V-PIA-1S
GRK: τοῦτό σοι δίδωμι ἐν τῷ
NAS: I do have I give to you: In the name
KJV: such as I have give I thee: In
INT: this to you I give In the

1 Corinthians 7:25 V-PIA-1S
GRK: γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος
NAS: of the Lord, but I give an opinion
KJV: yet I give my judgment,
INT: judgment however I give as having received mercy

2 Corinthians 8:10 V-PIA-1S
GRK: ἐν τούτῳ δίδωμι τοῦτο γὰρ
NAS: I give [my] opinion
KJV: And herein I give [my] advice: for
INT: in this I give this indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
Δίδυμος — 3 Occ.
δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page