δότε
Englishman's Concordance
δότε (dote) — 14 Occurrences

Matthew 10:8 V-AMA-2P
GRK: ἐλάβετε δωρεὰν δότε
NAS: you received, freely give.
KJV: ye have received, freely give.
INT: you received freely give

Matthew 14:16 V-AMA-2P
GRK: ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς ὑμεῖς
NAS: to go away; you give them [something] to eat!
KJV: not depart; give ye them
INT: they have to go away give to them you

Matthew 25:8 V-AMA-2P
GRK: φρονίμοις εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ
NAS: to the prudent, 'Give us some
KJV: said unto the wise, Give us of
INT: wise said Give us of

Matthew 25:28 V-AMA-2P
GRK: τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι
NAS: the talent from him, and give it to the one who has
KJV: and give [it] unto him which hath
INT: talent and give [it] to him who has

Mark 6:37 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς
NAS: But He answered them, You give them [something] to eat!
KJV: said unto them, Give ye them
INT: he said to them give to them you

Luke 9:13 V-AMA-2P
GRK: πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν
NAS: But He said to them, You give them [something] to eat!
KJV: unto them, Give ye them
INT: to them Give to them to eat

Luke 11:41 V-AMA-2P
GRK: τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην καὶ
NAS: But give that which is within
KJV: But rather give alms
INT: the things [which] are within give alms and

Luke 12:33 V-AMA-2P
GRK: ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε
NAS: your possessions and give to charity;
KJV: have, and give alms; provide
INT: of you and give alms make

Luke 15:22 V-AMA-2P
GRK: αὐτόν καὶ δότε δακτύλιον εἰς
NAS: and put it on him, and put a ring
KJV: him; and put a ring on
INT: him and give a ring for

Luke 19:24 V-AMA-2P
GRK: μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς
NAS: away from him and give it to the one who has
KJV: and give [it] to him that hath
INT: mina and give [it] to him who the

Acts 8:19 V-AMA-2P
GRK: λέγων Δότε κἀμοὶ τὴν
NAS: saying, Give this authority
KJV: Saying, Give me also this
INT: saying Give also to me the

Romans 12:19 V-AMA-2P
GRK: ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε τόπον τῇ
NAS: beloved, but leave room
KJV: but [rather] give place
INT: beloved but give place

Revelation 14:7 V-AMA-2P
GRK: θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν
NAS: Fear God, and give Him glory, because
KJV: God, and give glory to him;
INT: God and give to him glory

Revelation 18:7 V-AMA-2P
GRK: ἐστρηνίασεν τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν
NAS: to the same degree give her torment
KJV: and sorrow give her: for
INT: lived luxuriously so much give to her torment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page