δός
Englishman's Concordance
δός (dos) — 16 Occurrences

Matthew 5:42 V-AMA-2S
GRK: αἰτοῦντί σε δός καὶ τὸν
NAS: Give to him who asks
KJV: Give to him that asketh thee,
INT: asks of you give and

Matthew 6:11 V-AMA-2S
GRK: τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
NAS: Give us this day our daily
KJV: Give us this day
INT: daily give us today

Matthew 14:8 V-AMA-2S
GRK: μητρὸς αὐτῆς Δός μοι φησίν
NAS: she said, Give me here
KJV: mother, said, Give me here
INT: mother of her Give me she says

Matthew 17:27 V-AMA-2S
GRK: ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ
NAS: Take that and give it to them for you and Me.
KJV: that take, and give unto them for
INT: that having taken give to them for

Matthew 19:21 V-AMA-2S
GRK: ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς
NAS: your possessions and give to [the] poor,
KJV: hast, and give to the poor, and
INT: possessions and give the to poor

Mark 10:21 V-AMA-2S
GRK: πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς
NAS: you possess and give to the poor,
KJV: thou hast, and give to the poor, and
INT: sell and give to the poor

Mark 10:37 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Δὸς ἡμῖν ἵνα
NAS: They said to Him, Grant that we may sit,
KJV: They said unto him, Grant unto us that
INT: he said to him Give to us that

Luke 12:58 V-AMA-2S
GRK: τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι
NAS: on [your] way [there] make an effort
KJV: the way, give diligence
INT: the way give earnestness to be set free

Luke 14:9 V-AMA-2S
GRK: ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον
NAS: and say to you, 'Give [your] place
KJV: and say to thee, Give this man place;
INT: will say to you Give to this one place

Luke 15:12 V-AMA-2S
GRK: πατρί Πάτερ δός μοι τὸ
NAS: Father, give me the share
KJV: Father, give me
INT: father Father give to me that

John 4:7 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν
NAS: Jesus said to her, Give Me a drink.
KJV: saith unto her, Give me to drink.
INT: Jesus Give me to drink

John 4:10 V-AMA-2S
GRK: λέγων σοι Δός μοι πεῖν
NAS: it is who says to you, 'Give Me a drink,'
KJV: that saith to thee, Give me to drink;
INT: says to you Give me to drink

John 4:15 V-AMA-2S
GRK: γυνή Κύριε δός μοι τοῦτο
NAS: said to Him, Sir, give me this water,
KJV: him, Sir, give me this
INT: woman Sir give me this

John 6:34 V-AMA-2S
GRK: Κύριε πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν
NAS: always give us this
KJV: Lord, evermore give us this
INT: Lord always give to us the

John 9:24 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ
NAS: and said to him, Give glory
KJV: said unto him, Give God the praise:
INT: said to him Give glory

Acts 4:29 V-AMA-2S
GRK: αὐτῶν καὶ δὸς τοῖς δούλοις
NAS: of their threats, and grant that Your bond-servants
KJV: and grant unto thy
INT: of them and grant to the servants

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page