John 4:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνή
gynē
woman,N-NFS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Sir,N-VMS
1325 [e]δός
dos
giveV-AMA-2S
1473 [e]μοι
moi
mePPro-D1S
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
5204 [e]ὕδωρ,
hydōr
water,N-ANS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1372 [e]διψῶ
dipsō
I might thirst,V-PSA-1S
3366 [e]μηδὲ
mēde
norConj
1330 [e]διέρχωμαι
dierchōmai
comeV-PSM/P-1S
1759 [e]ἐνθάδε
enthade
hereAdv
501 [e]ἀντλεῖν.
antlein
to draw.V-PNA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Nestle 1904
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχομαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχομαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ έρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν

John 4:15 Hebrew Bible
ותאמר אליו האשה אדני תנה לי המים ההם למען לא אצמא עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשאב׃

John 4:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܡܪܝ ܗܒ ܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܨܗܐ ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܬܝܐ ܕܠܝܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The woman said to Him, "Sir, give me this water, so I will not be thirsty nor come all the way here to draw."

King James Bible
The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.

Holman Christian Standard Bible
Sir," the woman said to Him, "give me this water so I won't get thirsty and come here to draw water."
Treasury of Scripture Knowledge

give.

John 6:26,34 Jesus answered them and said, Truly, truly, I say to you, You seek …

John 17:2,3 As you have given him power over all flesh, that he should give eternal …

Psalm 4:6 There be many that say, Who will show us any good? LORD, lift you …

Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life …

Romans 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; …

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, …

James 4:3 You ask, and receive not, because you ask amiss, that you may consume …

Links
John 4:15John 4:15 NIVJohn 4:15 NLTJohn 4:15 ESVJohn 4:15 NASBJohn 4:15 KJVJohn 4:15 Bible AppsJohn 4:15 Biblia ParalelaJohn 4:15 Chinese BibleJohn 4:15 French BibleJohn 4:15 German BibleBible Hub
John 4:14
Top of Page
Top of Page