μηδὲ
Englishman's Concordance
μηδὲ (mēde) — 56 Occurrences

Matthew 6:25 Conj
GRK: τί πίητε μηδὲ τῷ σώματι
NAS: you will drink; nor for your body,
KJV: ye shall drink; nor yet for your
INT: what you should drink nor the body

Matthew 7:6 Conj
GRK: τοῖς κυσίν μηδὲ βάλητε τοὺς
KJV: unto the dogs, neither cast
INT: to the dogs nor cast the

Matthew 10:9 Conj
GRK: κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ
NAS: Do not acquire gold, or silver, or
KJV: neither gold, nor silver, nor
INT: take along gold nor silver nor

Matthew 10:9 Conj
GRK: μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς
NAS: silver, or copper for your money
KJV: nor silver, nor brass in
INT: nor silver nor money in

Matthew 10:10 Conj
GRK: εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας
NAS: a bag for [your] journey, or even two
KJV: for [your] journey, neither two coats,
INT: for [the] way nor two tunics

Matthew 10:10 Conj
GRK: δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ
NAS: for [your] journey, or even two coats,
KJV: two coats, neither shoes, nor
INT: two tunics nor sandals nor

Matthew 10:10 Conj
GRK: μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον ἄξιος
NAS: two coats, or sandals, or
KJV: neither shoes, nor yet staves: for
INT: nor sandals nor a staff worthy [is]

Matthew 10:14 Conj
GRK: δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς
NAS: does not receive you, nor heed
KJV: receive you, nor hear your
INT: will receive you nor will hear the

Matthew 22:29 Conj
GRK: τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν
NAS: the Scriptures nor the power
KJV: the scriptures, nor the power
INT: the Scriptures nor the power

Matthew 23:10 Conj
GRK: μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί
KJV: Neither be ye called masters:
INT: Neither be called leaders

Matthew 24:20 Conj
GRK: ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ
NAS: will not be in the winter, or on a Sabbath.
KJV: in the winter, neither on
INT: of you in winter nor on a Sabbath

Mark 2:2 Conj
GRK: μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς
NAS: room, not even near
KJV: room to receive [them], no, not so much as about
INT: no more to have space not even at

Mark 3:20 Conj
GRK: δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν
NAS: that they could not even eat
INT: they are able so much as them even bread to eat

Mark 6:11 Conj
GRK: δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν
NAS: that does not receive you or listen
KJV: receive you, nor hear you,
INT: will receive you nor hear you

Mark 8:26 Conj
GRK: αὐτοῦ λέγων Μηδὲ εἰς τὴν
NAS: saying, Do not even enter
KJV: house, saying, Neither go into
INT: of him saying Neither into the

Mark 8:26 Conj
GRK: κώμην εἰσέλθῃς Μηδὲ εἴπης τινὶ
KJV: into the town, nor tell [it] to any
INT: village might you enter nor may tell [it] to any one

Mark 12:24 Conj
GRK: τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν
NAS: the Scriptures or the power
KJV: the scriptures, neither the power
INT: the Scriptures nor the power

Mark 13:15 Conj
GRK: μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι
NAS: must not go down, or go
KJV: the house, neither enter
INT: not let him come down nor go in any thing

Luke 3:14 Conj
GRK: Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε καὶ
NAS: by force, or accuse [anyone] falsely,
KJV: to no man, neither accuse [any] falsely;
INT: No one oppress nor accuse falsely and

Luke 12:22 Conj
GRK: τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματι
NAS: you will eat; nor for your body,
KJV: ye shall eat; neither for the body,
INT: what you should eat nor the body

Luke 14:12 Conj
GRK: φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς
NAS: your friends or your brothers
KJV: thy friends, nor thy brethren,
INT: friends of you nor the brothers

Luke 14:12 Conj
GRK: ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς
NAS: or your brothers or your relatives or
KJV: thy brethren, neither thy kinsmen,
INT: brothers of you nor the relatives

Luke 14:12 Conj
GRK: συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους
NAS: or your relatives or rich neighbors,
KJV: kinsmen, nor [thy] rich
INT: relatives of you nor neighbors rich

Luke 16:26 Conj
GRK: μὴ δύνωνται μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς
NAS: to you will not be able, and [that] none may cross over
KJV: you cannot; neither can they pass to
INT: not are able nor from there to

Luke 17:23 Conj
GRK: μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε
KJV: not after [them], nor follow [them].
INT: not go forth nor follow

John 4:15 Conj
GRK: μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε
NAS: I will not be thirsty nor come
KJV: I thirst not, neither come hither
INT: not I might thirst nor come here

John 14:27 Conj
GRK: ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
NAS: be troubled, nor let it be fearful.
KJV: be troubled, neither let it be afraid.
INT: the heart nor let it fear

Acts 4:18 Conj
GRK: μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ
NAS: them not to speak or teach
KJV: to speak at all nor teach in
INT: not them to speak nor to teach in

Acts 21:21 Conj
GRK: τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν
NAS: their children nor to walk
KJV: [their] children, neither to walk
INT: the children nor in the customs

Romans 6:13 Conj
GRK: μηδὲ παριστάνετε τὰ
KJV: Neither yield ye your
INT: Neither be yielding the

Romans 9:11 Conj
GRK: γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι
KJV: not yet born, neither having done any
INT: indeed having been born nor having done anything

Romans 14:21 Conj
GRK: φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον
NAS: not to eat meat or to drink wine,
KJV: to eat flesh, nor to drink wine,
INT: to eat meat nor drink wine

Romans 14:21 Conj
GRK: πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ
NAS: wine, or [to do anything] by which
KJV: wine, nor [any thing] whereby
INT: drink wine nor in what

1 Corinthians 5:8 Conj
GRK: ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ
NAS: leaven, nor with the leaven
KJV: old leaven, neither with the leaven
INT: leaven old nor with leaven

1 Corinthians 5:11 Conj
GRK: τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν
NAS: a swindler-- not even to eat
KJV: with such an one no not to eat.
INT: with such a one not even to eat

1 Corinthians 10:7 Conj
GRK: μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε
KJV: Neither be ye idolaters,
INT: Neither idolaters be you

1 Corinthians 10:8 Conj
GRK: μηδὲ πορνεύωμεν καθώς
NAS: Nor let us act immorally,
KJV: Neither let us commit fornication, as
INT: Neither should we commit sexual immorality as

1 Corinthians 10:9 Conj
GRK: μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν
NAS: Nor let us try the Lord,
KJV: Neither let us tempt Christ,
INT: Neither should we test the

1 Corinthians 10:10 Conj
GRK: μηδὲ γογγύζετε καθάπερ
NAS: Nor grumble, as some
KJV: Neither murmur ye, as
INT: Neither grumble you as

2 Corinthians 4:2 Conj
GRK: ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν
NAS: in craftiness or adulterating
KJV: in craftiness, nor handling the word
INT: in craftiness nor falsifying the

Ephesians 4:27 Conj
GRK: μηδὲ δίδοτε τόπον
INT: neither give opportunity

Ephesians 5:3 Conj
GRK: ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν
NAS: or greed must not even be named among
KJV: let it not be once named
INT: or covetousness not even let it be named among

Philippians 2:3 Conj
GRK: κατ' ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν
NAS: from selfishness or empty conceit,
INT: according to self-interest or according to vain conceit

Colossians 2:21 Conj
GRK: Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ
KJV: not; taste not; handle not;
INT: not You might handle not You might taste not

Colossians 2:21 Conj
GRK: μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς
KJV: not; handle not;
INT: not You might taste not You might touch

2 Thessalonians 2:2 Conj
GRK: τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε
NAS: from your composure or be disturbed
INT: mind nor to be troubled neither

2 Thessalonians 3:10 Conj
GRK: θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
NAS: then he is not to eat, either.
KJV: not work, neither should he eat.
INT: does wish to work neither let him eat

1 Timothy 1:4 Conj
GRK: μηδὲ προσέχειν μύθοις
NAS: nor to pay attention to myths
KJV: Neither give heed to fables
INT: nor to give heed to fables

1 Timothy 5:22 Conj
GRK: μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις
NAS: [too] hastily and thereby share
KJV: no man, neither be partaker
INT: on no one lay nor share in sins

1 Timothy 6:17 Conj
GRK: μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ
NAS: not to be conceited or to fix their hope
KJV: not highminded, nor trust in
INT: not to be high-minded nor to have hope in

2 Timothy 1:8 Conj
GRK: κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν
NAS: of our Lord or of me His prisoner,
KJV: of our Lord, nor of me his
INT: Lord of us nor me the

Hebrews 12:5 Conj
GRK: παιδείας Κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ'
NAS: OF THE LORD, NOR FAINT
KJV: of the Lord, nor faint
INT: [the] discipline of [the] Lord nor faint by

1 Peter 3:14 Conj
GRK: μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε
KJV: of their terror, neither be troubled;
INT: not you should be afraid of neither should you be troubled

1 Peter 5:2 Conj
GRK: κατὰ θεόν μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ
KJV: willingly; not for filthy lucre,
INT: according to God nor for base gain but

1 John 2:15 Conj
GRK: τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν
NAS: the world nor the things in the world.
KJV: the world, neither the things [that are] in
INT: the [do] world nor the things in

1 John 3:18 Conj
GRK: ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ
NAS: with word or with tongue,
KJV: love in word, neither in tongue; but
INT: we should love in word nor with tongue

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page